۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 49

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم تغذیه هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم تغذیه هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ علوم تغذیه
✅ بهداشت مواد غذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش با منشاء دامی)
✅ کارشناسی علوم و صنایع غذایی
✅ علوم و مهندسی صنایع غذایی
✅ مهندسی کشاورزی
✅ علوم و صنایع غذایی
✅ زیست شناسی عمومی
✅ زیست شناسی سلولی مولکولی (گرایشهای بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم سلولی و مولکولی)
✅ پرستاری
✅ مامایی
✅ بهداشت عمومی 
✅ علوم آزمایشگاهی 
✅ بیوشیمی
✅ رژیم شناسی
✅ اقتصاد تغذیه