۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 60

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم تشریحی هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم تشریحی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 
✅ ارتوپدی فنی
✅ بافت شناسی
✅ باستان شناسی

✅ بهداشت عمومی
✅ بینایی سنجی
✅ پرستاری

✅ تربیت بدنی 
✅ تکنولوژی پرتو درمانی
✅ تکنولوژی پرتو شناسی
✅ تکنولوژی اتاق عمل
✅ شنوایی سنجی 
✅ رادیولوژی
✅ زیست شناسی (کلیه گرایشها)
✅ فیزیوتراپی
✅ کار درمانی
✅ گفتار درمانی
✅ علوم تشریحی
✅ علوم آزمایشگاهی
✅ علوم تغذیه
✅ مهندسی پزشکی
✅ علوم ورزشی (کلیه گرایشها)
✅ مامایی
✅ هوشبری