۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 39

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ رژیم شناسی
✅ صنایع غذایی
✅ بهداشت عمومی
✅ مامایی
✅ پرستاری 
✅ داروسازی
✅ بهداشت مواد غذایی (کلیه گرایش ها بجز گرایش با منشاء دامی)
✅ زیست شناسی سلولی مولکولی (گرایشهای بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی،علوم سلولی مولکولی)
✅ کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم تغذیه
✅ دکترای حرفه ای دامپزشکی