۱۲ آذر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 88

ویدئو بازپخش جلسه اول شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد  پاییز (کد روز شنبه) دکتر اکبری (شامل دو ویدئو)
ویدئو بازپخش جلسه اول شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد  پاییز (کد روز شنبه) دکتر اکبری (شامل دو ویدئو)

ویدئو شماره 1
ویدئو شماره 2