۱۲ آذر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 73

ویدئو بازپخش جلسه اول ایمنی شناسی آنلاین دکتری (کد روز یکشنبه) دکترخلیلی (شامل دو ویدئو و یک تخته)
ویدئو بازپخش جلسه اول ایمنی شناسی آنلاین دکتری (کد روز یکشنبه) دکترخلیلی (شامل دو ویدئو و یک تخته)

ویدئو شماره 1
​ویدئو شماره 2
تخته