۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 461

نگاهی به تغییرات دروس و ضرایب آزمون دکتری وزارت بهداشت سال تحصیلی 1402-1401

دروس و ضرایب کنکور دکتری وزارت بهداشت سال تحصیلی 1402-1401 در سایت سنجش پزشکی اعلام شد

نگاهی به تغییرات دفترچه:
دکتری آمار زیستی استنباط آماری، تحلیل بقا و کارآزمایی بالینی (60 سوال - ضریب 5)
روشهای آمار زیستی (40 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3 )
 
دکتری علوم تشریحی (آناتومی) زیست شناسی سلولی و مولکولی (15 سوال-ضریب 3)، علوم تشریحی (85 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
 
دکتری علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی (50 سوال-ضریب 3)، ایمنی شناسی پزشکی (25 سوال-ضریب 3)، هماتولوژی پزشکی (25 سوال - ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
 
دکتری فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی پزشکی (60 سوال – ضریب 4)، بیوشیمی (15 سوال - ضریب 2)، بیولوژی سلولی مولکولی (25 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
 
دکتری مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سوال-ضریب 3)، علوم تشریحی (55 سوال-ضریب 3)، مبانی مواد (20 سوال - ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)