۴ آبان ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 1589

معرفی لیست قبولی‌های کنکور دکتری سال 1401-1400
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان کنکور دکتری سال 1400
قبولی‌های گروه آموزشی دکترخلیلی در لیست پایین معرفی می‌گردند:

 
نام و نام خانوادگی رشته رتبه کل دانشگاه پذیرفته شده محصول مورد استفاده نمایندگی
صفا طهماسبی ایمنی شناسی 1 علوم پزشکی شهید بهشتی کتاب IQB ایمنی پلاس، کتاب جامع سلولی و مولکولی زنجان
فاطمه رحمتی دهکردی فیزیولوژی پزشکی 1 علوم پزشکی تهران کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی، آزمون
کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
شهرکرد
ساره خوش بخت  علوم تشریحی 2  علوم پزشکی تهران  کلاس و همایش و کتاب داستان سلولی و مولکولی استاد اکبری
همایش استعداد تحصیلی، کلاس زبان استاد حیدرنیا 
شیراز
سعیده جعفری اپیدمیولوژی 3 علوم پزشکی تهران کلاس، کتاب جامع و همایش استعداد تحصیلی قم
زهرا برزین انگل شناسی 3 علوم پزشکی کرمان کتاب IQB  کرمان
امین خوش بیان باکتری شناسی پزشکی  4 علوم پزشکی ایران 3مرحله آزمون جامع، کتاب IQB  تهران
خانم نیلوفر سلیمانی بهداشت مواد غذایی 4 آزاد علوم تحقیقات   اراک
زهرا کیوانلو ویروس شناسی 4 تربیت مدرس کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
کتاب و آزمون 
سبزوار
فاطمه صمیمی بیوشیمی بالینی 4 علوم پزشکی شیراز کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی
کلاس بیوشیمی دکتر محمدنژاد، کلاس زبان استاد خدادادی
یزد
فرشته بهمنیار علوم و صنایع غذایی 4  علوم پزشکی شهید بهشتی کلاس زبان دکتر یعقوبی کاشان
فرانک محمدی نانوفناوری پزشکی 5 علوم پزشکی تبریز کلاس زبان استاد خدادادی، بسته آموزشی، کتاب
کلاس نکته و تست سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری
جهرم
زهرا منصوری فیزیولوژی پزشکی 5 علوم پزشکی اهواز کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی  
مهدی رزاق شعاع  سلولی و مولکولی 5 وزارت علوم کلاس مهندسی ژنتیک و کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
کلاس ایمنی شناسی دکتر خلیلی
تهران
سحر قرنفلی بیولوژی تولید مثل 6 دانشگاه ایران کارگاه آمادگی مصاحله دکتری  
روژان اکبری انگل شناسی 6 علوم پزشکی شیراز کلاس قارچ شناسی خانم دکتر فلاح، کلاس انگل شناسی دکتر بهروان
کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی
اصفهان
فائقه بحری بیوشیمی 6 علوم پزشکی کرمان کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی  کرمان
فاطمه بوربور علوم تغذیه 6 علوم پزشکی شهید بهشتی کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی 
تهران
 رحیم رستمی بیوشیمی بالینی 2 علوم پزشکی ایران کلاس و همایش بیوشیمی دکتر محمدنژاد
کلاس و همایش نکته و تست سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
 آزمون، کارگاه مصاحبه دکتری
همایش استعداد تحصیلی
قزوین
مهدیه نعمتی نانوتکنولوژی پزشکی 7 علوم پزشکی تبریز کلاس زبان استاد خدادادی
کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
بسته آموزشی، کتاب و آزمون
ارومیه
سمیرا انوری خون شناسی 7 موسسه انتقال خون کلاس ایمونوهماتولوژی خانم دکتر نامجو تهران
الهام عنانات علوم تشریحی 7 علوم پزشکی اصفهان کلاس زبان دکتر یعقوبی تهران
نیلوفر باجول علوم سلولی و کاربردی
ایمنی شناسی
7
12
جهاد دانشگاهی
(پژوهشگاه رویان)
کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
کلاس و نکته و تست ایمنی شناسی دکتر خلیلی
تهران
مروارید نورمحمدی علوم تغذیه 8 علوم پزشکی ایران همایش بیوشیمی دکتر محمدنژاد تهران
فروزان فروزنده فیزیولوژی پزشکی 8 علوم پزشکی ایران کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی، کلاس زبان استاد خدادادی
کلاس و کتاب جامع استعدادتحصیلی، آزمون
اصفهان
علیرضا عشیری انگل شناسی 8 علوم پزشکی اهواز کتاب IQB و درسنامه انگل شناسی اهواز
فریبا آذرکیش فیزیولوژی پزشکی 8 علوم پزشکی ایران 3مرحله آزمون جامع، کتاب تهران
آذر راهی باکتری شناسی پزشکی  9 علوم پزشکی تهران کلاس زبان دکتر یعقوبی، کلاس و کتاب جامع اسنعداد تحصیلی کاشان
خدیجه دل آزاد بیوتکنولوژی پزشکی 10 علوم پزشکی مشهد  طرح مشاوره، دوره آمادگی مصاحبه دکتری ارومیه
عطیه قربانپور  خون شناسی 10 علوم پزشکی  ایران  کلاس خون شناسی و بانک خون خانم دکتر نامجو
کلاس زبان استاد خدادادی
مشاوره و کتاب های تست دکتر اکبری  
ساری
شفیقه شعبان زاده  قارچ شناسی  11  علوم پزشکی شیراز  کلاس زبان استاد حیدرنیا، آزمون ازمایشی
مشاوره و کتاب های تست دکتر اکبری 
ساری
تینا کیان فر فیزیولوژی پزشکی 11 علوم پزشکی ایران کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی  
مهتاب پورکمال زاده ایمنی شناسی وزارت علوم 12 علوم پزشکی ارومیه آزمون و کتاب IQB  کرمان
رقیه مصطفایی  تغذیه 13 علوم پزشکی کرمانشاه کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی، کلاس و کتاب جامع استعداد
کلاس تغذیه استاد جلالی آزمون، همایش گرامر استاد حیدرنیا
کرمانشاه
پروا فرمهر باکتری شناسی 14  علوم پزشکی کرمان کلاس زبان دکتر یعقوبی، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری
و کلاس ایمنی شناسی دکتر خلیلی 
شیراز
نادیا حیدری بیوشیمی بالینی 14 علوم پزشکی گرگان کلاس زبان دکتر یعقوبی گرگان
امیرعباس سلمانی علوم سلولی و کاربردی 15 تربیت مدرس کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی
کلاس زبان دکتر یعقوبی و آزمون
شاهرود
صبا محمدپور علوم تغذیه 15 علوم پزشکی شهید بهشتی کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی تهران
سحر بهبود  انگل شناسی 17  تربیت مدرس  درسنامه کرم شناسی و تک یاخته شناسی شیراز
زینب رستمی  ایمنی شناسی 20  علوم پزشکی مازندران  کلاس و کتاب داستان سلولی ملکولی استاد اکبری، کتاب زبان استاد حیدرنیا  ساری
فریبا ویسی پزشکی مولکولی 20 علوم پزشکی کردستان کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی، کلاس بیوشیمی دکتر محمدنژاد
کلاس زبان استاد خدادادی
سنندج
اعظم حقیقت فرد باکتری شناسی 22 بین الملل کرمانشاه کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری اصفهان
طیبه میر مدیریت خدمات بهداشت درمانی 23 علوم پزشکی اصفهان کلاس زبان استاد خدادادی، کتاب جامع استعداد تحصیلی جهرم
زهرا اسلامی  بیوشیمی بالینی 26  علوم پزشکی همدان  کلاس سلولی و مولکولی و کتاب داستان استاد اکبری
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان، مشاوره تخصصی با دکتر شیریان 
ساری
محمدجواد حیاتی زیست فناوری پزشکی 28 علوم پزشکی یزد طرح مشاوره ویژه، کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
کلاس زبان استاد خدادادی
تهران
فاطمه حاجی رضایی بیولوژی تولیدمثل 30 جهاد دانشگاهی
(پژوهشگاه رویان و ابن سینا)
کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی، مشاوره تهران
رضا دادفر علوم تشریحی 33 علوم پزشکی
 بقیه ا..
کتاب IQB، درسنامه، کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی، کلاس زبان استاد خدادادی
همایش زبان استاد حیدرنیا، همایش سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
اهواز
آرزو منصوریان باکتری شناسی پزشکی 33 علوم پزشکی اهواز کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی
کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری
کلاس زبان استاد خدادادی
 طرح مشاوره، دوره آمادگی مصاحبه دکتری
سمنان
خانم کاملیا کهن نژاد بیوشیمی 40 آزاد علوم تحقیقات کلاس استعداد تحصیلی مشهد
شیما احمدپور  ژنتیک مولکولی وزارت علوم 47 علوم پزشکی شهرکرد درسنامه و کلاس ژنتیک و سلولی و مولکولی و
تکنیک های مهندسی ژنتیک خانم دکتر بهروزاقدم 
کرمان
خانم آتوسا ریاحی ژنتیک 62 تبریز (وزارت علوم) کلاس زبان استاد خدادادی، کلاس و کتاب استعداد تحصیلی مشهد
مرضیه باقری زیست فناوری پزشکی 89 تربیت مدرس کلاس و کتاب جامع استعداد تحصیلی
کلاس نکته و تست بیوشیمی دکتر محمدنژاد
کلاس زبان استاد خدادادی، کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
مشاوره و برنامه‌ریزی تخصصی
اصفهان
مهناز شکری بیوتکنولوژی پزشکی   علوم پزشکی سمنان کلاس و همایش لغت زبان استاد خدادادی، همایش گرامر استاد حیدرنیا
کتاب های IQB و درسنامه ها 
زنجان
فرشته پاشایی علوم تغذیه   علوم پزشکی اهواز آزمون کرج
ندا باقری بیوشیمی بالینی   پیام نور اصفهان   اصفهان