۵ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 12370

لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و رشته های مجاز
با مدرک کارشناسی که دارم، مجاز به شرکت در چه رشته هایی از آزمون ارشد وزارت بهداشت هستم؟
 

برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400، متقاضیان می توانند با توجه به مدرک کارشناسی (و یا بالاتر) در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی شرکت نمایند.
جدول زیر لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ را همراه با رشته های مجاز شرکت در آنها نشان می دهد.

 
 
لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 رشته‌های مجاز
کارشناسی ارشد آموزش بھداشت و ارتقاء سلامت  كارشناسی بهداشـت عمـومی؛ پرستاری؛ مامايی؛ مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مديريت خدمات بهداشتی درمانی؛ هوشبری؛ مشـاوره؛ مردم شناسـی؛ علـوم اجتماعی؛ علوم تربيتی؛ روانشناسی؛ تکنولوژی اتاق عمل؛ فنـاوری اطلاعات سلامت (مـدارک پزشکی)؛ مطالعات ارتبـاطی و فنـاوری اطلاعات 
کارشناسی ارشد آمار زیستی كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی آمار؛ رياضی؛ علوم كامپيوتری؛ دكتری عمومی گروه پزشكی*و دكترای حرفه ای دامپزشكی
کارشناسی ارشد آموزش هوشبری کارشناسی رشته هوشبری
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی انگل شناسی؛ آمار (کليه گرايش ها)؛ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر؛ دكترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 
کارشناسی ارشد اتاق عمل كارشناسی در رشته های تکنولوژی اتاق عمل؛ پرستاری و هوشبری
کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی كارشناسی اعضای مصنوعی و وسايل كمكی
کارشناسی ارشد اقتصاد بھداشت
با سه گرایش توسعه بهداشت و درمان، سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان
كارشناسی در يكی از رشته های گروه پزشكی؛ اقتصاد؛ علوم اقتصادی؛ مديريت؛ مديريت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسابداری؛ جامعه شناسی؛ علوم اجتماعی؛ مهندسی پزشكی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی* و دكترای حرفه ای دامپزشكی؛ مهندسی صنايع؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد (داروسازی خارج از كشور) 
کارشناسی ارشد ارگونومی دكتری عمومی پزشكی؛ كارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای؛ كاردرمانی؛ فيزيوتراپی؛ ارتوپدی فنی؛ مهندسی صنايع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی صنعتی؛ مديريت صنعتی؛ مهندسی مكانيک؛ مهندسی تكنولوژی طراحی و نقشه كشی صنعتی؛ روانشناسی؛ ايمنی صنعتی؛ فيزيك؛ مهندسی پزشكی؛ پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل
کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی  كارشناسی در يكی از رشته های اكولوژی انسانی، جغرافيا (با گرايش انسانی)، بهداشت عمومی، زيست شناسی (همه گرايشها)، محيط زيست، بهداشت محيط، بهداشت خانواده و جمعيت، بهداشت حرفه ای، مامـايی، پرستاری؛ دكتری عمومی (پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی)، دكتری حرفه ای دامپزشكی 
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی كليه كارشناسی رشته های علوم پزشكی؛ رشته های رياضی (كليه گرايشها)؛ مهندسی كامپيوتر؛ علوم كامپيوتر؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی برق الكترونیک؛ مهندسی فن آوری اطلاعات؛ علوم آزمايشگاهی دامپزشكی؛ دكترای عمومی پزشکی و دكترای عمومی دندانپزشی
کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA) كارشناسی در كليه رشته های مصـوب وزارت بهداشت؛ كارشناسی فنی و مهندسی وزارت علوم تحقيقـات و فناوری؛ بيوشيمی؛ فيزيک؛ شيمی؛ زيست شناسی؛ رياضی؛ آمار؛ دكتری عمومی پزشكی، داروسازی يا دكتری حرفه ای دامپزشكی
کارشناسی ارشد بینایی سنجی كارشناسی بينائی سنجی
کارشناسی ارشد بھداشت و ایمنی مواد غذایی دكتری پزشكی عمومی؛ داروسازی؛ دامپزشكی و دكترای حرفه ای علوم آزمايشگاهی و يـا كارشناسی در يكی از رشته های علوم تغذيه، علوم و صنايع غذايی (گرايش كنتـرل كيفی و بهداشتی)؛ بهداشت محيط، بهداشت عمومی؛ ميكروبيولوژی؛ علوم آزمايشگاهی؛ مهندسی كشاورزی (گـرايش صنايع غذايی)؛ علوم و مهندسی صـنايع غذايی؛ مهندسی شيمی (گرايش شيمی مواد غذايی)؛ بهداشت مواد غذايی بـا منشا دامی؛ بهداشت و بازرسـی گوشـت؛ مهندسی تکنولوژی صنايع آرد و بهداشت مواد غذايی
کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها كارشناسی رشته های بيولوژی و کنتـرل ناقلين بيماريها (حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلين)؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ گياه پزشی؛ علوم زيستی؛ مهندسی کشاورزی (کليه گرايشها)؛ علوم آزمايشگاهی؛ علوم آزمايشگاهی دامپزشکی؛ مهندسی بهداشت محيط ؛ بهداشت عمومی؛ بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی کار
کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت
(صرفا دانشگاه بقیه اله)
كارشناسی رشته های علوم تغذيه؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ زيسـت شناسی سلولی مولكولی (كليه گرايشها)؛ علوم آزمايشگاهی؛ بهداشت عمـومی؛ مهندسـی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت محيط؛ حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلين (بيولوژی و کنترل ناقلين بيماريها)؛ مهندسی منابع طبيعی- محيط زيست؛ مـديريت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای؛ تكنولوژی پرتودرمانی؛ تكنولوژی پرتوشناسی؛ پرستاری؛ روانشناسی بالينی؛ فوريتهای پزشكی؛ علوم و صنايع غذايی (كليه گرايشها)؛ مهندسی كشاورزی (كليه گرايشها)؛ مهندسی منابع طبيعی (كليه گرايشها)؛ شيمی (كليه گرايشها؛ شيمی (كليه گرايشها)؛ علوم نظامی و انتظـامی (كليه گرايشها)؛ كاردرمانی؛ مديريت (كليه گرايشها)؛ دکتری عمومی پزشکی
کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی كارشناسی در كليه رشـته های مقطع كارشناسی
کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون كارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشـبری و تکنولوژی اتاق عمل
کارشناسی ارشد سلامت و رفاه اجتماعی كارشناسی كليه رشته ها
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در کليه رشته های علوم پزشکی؛ زبان عمومی (با گرايشهای ادبيات زبان عمومی، آموزش انگليسی و مترجمی زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با گرايش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی
کارشناسی ارشد سلامت سالمندی كارشناسی پرستاری؛ مامايی؛ آمـوزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ مديريت توانبخشی؛ مديريت خدمات بهداشتی و درمانی؛ روانشناسی بالینی؛ علوم تغذیه؛ مدكاری اجتماعی؛ شنوايی سنجی؛ بينايی سنجی؛ فيزيوتراپی؛ گفتاردرمانی وكاردرمانی
کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک کارشناسی کليه رشته های علوم پزشکی، علوم انتظـامی، روانشناسی، مهندسی عمران، مهندسی مکانيک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی پزشکی، علوم و مهندسی محـيط زيسـت، فيزيک، مهندسی ايمنی، آمار، جامعه شناسی
کارشناسی ارشد شنوایی شناسی كارشناسی شنوايی شناسی
کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتونی) كارشناسی علوم تشريحی؛ بافت شناسی؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ فيزيوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسايل کمکی؛ ارتوپدی فنی؛ كاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ راديولوژی؛ شنوايی شناسی؛ پرستاری؛ مامايی؛ بينايی سنجی ؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل؛ علوم آزمايشگاهی، علـوم تغذيه؛ بهداشت عمومی؛ فوريتهای پزشکی؛ مهندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربيت بدنی و علوم ورزشــی (کليه گرايشها)
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
(گرایش کنترل کیفی و بھداشتی) 
كارشناسی علوم و صـنايع غذايی (گرايشهای مختلف)؛ مهندسی كشاورزی (گرايش علوم و صنايع غذائی) ؛ مهندسی شيمی (صنايع غذائی)؛ داروسازی؛ علوم تغذيه؛ تغذيه (صنايع غذائی)؛ صنايع غذايی (گرايشهای فنی، مهندسی و تغذيه)؛ بهداشت مواد غذايی با منشا دامی؛ صنايع غـذايی (گرايش های فنی مهندسی و تغذيه)؛ تكنولوژی شير و فـراورده های لبنی؛ مهندسی تكنولوژی آرد؛ تكنولوژی صنايع مهندسی روغن خوراكی؛ گوشت و فراورده های گوشتی؛ دكترای داروسازی؛ دامپزشكی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی  كارشناســی فيزيولــوژی؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ جانورشناسی؛ پرستاری؛ فيزيوتراپی؛ مامايی؛ علوم آزمايشگاهی؛ علوم دارویی؛ فارماكولوژی؛ بيوشيمی؛ علوم تشريحی؛ گفتار درمانی؛ بينايی سنجی؛ شنوايی شناسی؛ بهداشت عمومی؛ بهداشـت حرفـه ای و هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل 
کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی كارشناسی رشته های فيزيک (كليه گرايشها)؛ تكنولوژی پرتوشناسی؛ تكنولوژی پزشکی هسته ای؛ تكنولوژی پرتودرمانی؛ مهندسی پزشكی (گرايش بيوالكتريک)؛ مهندسی هسته ای؛ مهندسی پزشکی (گرايش بالينی)
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی رشته های علـوم كامپيوتر؛ مهندسی كامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار)
کارشناسی ارشد کاردرمانی كارشناسی كاردرمانی
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی كارشناسی كليه رشته ها
کارشناسی ارشد گفتار درمانی  كارشناسی گفتار درمانی
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بھداشتی درمانی  كليه كارشناسـی های علـوم پزشكی و كارشناسی مديريت با گرايشهای مختلف؛ اداره امور بيمارستانها؛ مـديريت؛ حقوق؛ علوم اجتماعی؛ حسابداری؛ علوم اقتصادی
کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی كارشناسی مددكاری اجتماعی؛ كليه گرايش های خدمات اجتماعی؛ علوم اجتماعی (گرايش خدمات اجتماعی؛ تعاون ورفاه اجتماعی؛ پژوهشگری) قبولی نهايی داوطلبان شرکت کننده بر اساس نتـايج آزمـون کتبی و مصاحبه اعلام خواهد شد.
کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی  كارشناسی اندام های مصنوعی و وسايل كمكی ؛ فيزيوتراپی؛ كاردرمانی؛ شنوايی شناسی؛ گفتار درمانی؛ بينايی سنجی؛ مددكاری اجتماعی؛ جامعه شناسی ؛ علوم اجتماعی؛ روانشناسی؛ مـديريت خدمات بهداشتی و درمـانی؛ مديريت امداد در سوانح؛ كودكن استثنايی؛ بهداشت عمومی؛ پرستاری؛ علوم تربيتی؛ امداد و نجات ؛ دكترای عمومی پزشكی
کارشناسی ارشد مھندسی پزشکی (بیوالکتریک)  كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پايه ؛ گروههای پزشكی و پيراپزشكی؛ دكتـرای حرفـــه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسازی؛ مهندسی مديريت اجرايی
کارشناسی ارشد مھندسی پزشکی (زیست مواد)  كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پايه؛ گروههای پزشكی و پيراپزشكی؛ دكترای حرفه ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسازی
کارشناسی ارشد مھندسی بھداشت حرفه ای  كارشناسی بهداشـت حرفه ای؛ بهداشـت محيط؛ ايمنی صنعتی؛ مهندسی (صـنايع, مكانيك و شيمی)؛ فيزيك؛ شيمی
کارشناسی ارشد مدیریت سلامت و ایمنی محیط زیست (HSE) كارشناسی رشته هـای مهندسی بهداشـت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی تكنولوژی ايمنی؛ مهندسی صنايع
کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی كارشناسی ميكروب شناسی؛ علوم آزمايشگاهی؛ علـوم آزمايشگاهی دامپزشكی؛ علوم تغذيه؛ علوم وصنايع غذايی؛ بيوشيمی؛ زيست شناسی (گرايش های ميكروبيولوژی؛ بيوشيمی؛ ژنتيك)؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت مـواد غذايی؛ دكترای عمومی پزشكی؛ داروسازی؛ دامپزشكی
کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی  كليه كارشناسی های علوم پزشـكی و كارشناسی مهندسی پليمر؛ مهندسی شيمی (كليه گرايشها)؛ مهندسی مواد (كليـه گرايشها)؛ مهندسی برق؛ بيوالكتريـك؛ فيزيك (محض و كاربردی) ؛ فيزيک حالت جامد؛ شيمی (محض و كاربردی)؛ شـيمی دارويی؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ مهندسی بهداشت محيط، مهندسی بهداشـت حرفــه ای و ايمنی کار؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ تکنولــوژی پزشکی هسته ای؛ مهندســی صنايع شيميايی؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی صنايع غـذايی؛ مهندسی كشاورزی؛ داروسازی؛ مهندسی مکانيک؛ دكتری عمومی پزشکی ؛ داروسازی و دندانپزشی و دكتری حرفه ای علوم آزمايشاهی؛ دكتری پيوسته زيست فناوری (بيوتكنولوژی)
مجموعه آموزش پزشکی
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی  اعضای هيئت علمی گروه های علوم پزشكی دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور؛ اعضای هيئت علمی گروه های علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی (باپرداخت شهريه)؛ دارندگان مدرك كارشناسی ارشد رشته های علوم پزشكی؛ دارندگان مدرك دكترای عمومی پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی؛ دكترای تخصصی بالينی و فوق تخصصی بالينی؛ كارشناسی تمامی رشته های علوم پزشكی؛ رشته های علوم تربيتی - مديريت و برنامه ريزی آموزشی؛ علوم تربيتی - تكنولوژی آموزشی
کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  دكترای عمومی پزشكی، دكتـرای عمومی داروسازی، دكتـرای عمـومی دندانپزشـكی؛ كارشناسی يا كارشناسی ارشد كليه رشته های علوم پزشكی؛ كارشناسی ارشـد رشته های برنامـه ريزی مديريت آموزشی و محيط زيست؛ مديريت آموزشی؛ برنامـه ريزی آموزشی؛ تحقيقات آموزشی؛ كارشناسی مديريت و برنامه ريزی آموزشی؛ کارشناسی IT و کامپيوتر با گرايش نرم افزار، کارشناسی تکنولوژی آموزشی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی  کارشناسی يا کارشناسی ارشد ناپيوسته در کليه رشته های علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها، مراکز آموزش مهارتهای پزشکی بالينی، مراکز آموزش مجازی و يا سامانه های آموزشی (غيردرمانی) بيمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنها در اين مرکز می بايست مورد تأييد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
- کارشناسی در رشته های تکنولوژی آموزشی، برنامه ريزی آموزشی، برنامه ريزی درسی و مديريت و برنامه ريزی آموزشی علاوه بر شاغل بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بايستی حداقل 2 سال سابقه کار در اين مراکز و دفاتر داشته باشند و مراتب سابقه کار و شاغل بودن آنها بايد به تأييد معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
- کارشناسی ارشد ناپيوسـته در رشته های آموزش پزشکی، آموزش بهداشت، برنامه ريزی يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتيـک پزشـکی، مهندسی پزشکی، آموزش جامعه نگـر در نظام سلامت و سلامت و رسانه (جهت ايـن گروه از داوطلبان شاغل بودن و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)
مجموعه بهداشت محیط
کارشناسی ارشد بھداشت محیط - سم شناسی محیط  كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی بهداشـت حرفه ای؛ مهندسـی محيط زيست؛ (كليه گرايش ها)؛ علـوم محيط زيست (كليه گرايش ها)؛ حشـره شناسی (گرايشهای عمـومی؛ پزشکی و كشاورزی)؛ كشاورزی – دفـع آفـات؛ شيمی محض ؛ شيمی كاربردی؛ زيست شناسی گرايشهای عمــومی و سلولی مولكولی؛ علوم آزمايشـگاهی؛ گياه پزشكی؛ سم شناسی
کارشناسی ارشد مھندسی بھداشت محیط - مدیریت پسماند  كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی محيط زيست؛ مهندسـی عمـران (كليه گرايشها)؛ مهندسی مكانيک (كليه گرايشها)؛ مهندسی شيمی (كليه گرايشها)
کارشناسی ارشد مھندسی بھداشت محیط كارشناسی بهداشت محيط؛ مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی محيط زيست؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی کار؛ مــديريت خدمات بهداشتی درمانی؛ شيمی محض؛ شيمی کاربردی؛ زيست شناسی؛ زيست فناوری
کارشناسی ارشد مھندسی بھداشت محیط - بھره برداری و نگھداری از تاسیسات بھداشتی شھری  كارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی محيط زيسـت؛ مهندسی آب و فاضلاب؛ مهندسی آب؛ مهندسی برق (كليه گرايشها)؛ مهندسی مكانيک (كليــه گرايشها)؛ شيمی؛ مهندسی شيمی (كليــه گرايشها)؛ مهندسی عمران (كليه گرايشها)
کارشناسی ارشد بھداشت محیط – بھداشت پرتوھا کارشناسی مهندسی بهداشت محيط؛ فيزيک (تمام گرايشها)؛ تکنولـوژی پرتوشناسی؛ تکنولوژی پزشـکی هسـته ای؛ تکنولوژی پرتودرمـانی؛ ايمنـی صنعتی؛ شيمی (کليه گرايشها)
مجموعه پرستاری
کارشناسی ارشد روان پرستاری  کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان  کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری کودکان  کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری نظامی کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ھای ویژه نوزادان كارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل (ارائـه دو سال سابقه کار بالينی بـا مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس كارشناسی پرستاری؛ فوريـت های پزشكی (ارائه دو سال سـابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ھای ویژه كارشناسی پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی کارشناسی پرستاری
کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری كارشناسی پرستاری (ارائه دو سال سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
مجموعه روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی كارشناسی كليه رشته های روانشناسی؛ مشاوره و راهنمايی
کارشناسی ارشد بھداشت روان  كارشناسی روانشناسی (كليه گرايشها)
کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت  كارشناسی روانشناسی (كليه گرايشها)
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  کارشناســـی در رشـته روانشناسی (با گـرايش های: عمومی، رشد، شخصيت)؛ روانشناسی بالينی؛ روانشناسی کودکان استثنايی
مجموعه فیزیوتراپی
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی كارشناسی فيزيوتراپی تذكر: معلوليت در اندام فوقـانی به هرشکل و معلوليـت درانـدامم تحتانی به گونه ای كه استقلال فردی را مختـل نمايـد و همچنـين نقص كامل يك چشم يايك گوش و يـا لكنت شديدمانع از پذيرش دانشـجو در اين رشته خواهد بود. 
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی کارشناسی فيزيوتراپی ورزشی
مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی كارشناسی بيوشيمی؛ ويروس شناسی؛ ايمنی شناسی پزشكی؛ شيمی؛ علــوم آزمايشگاهی؛ علوم تغذيـه؛ داروسازی؛ زيست شناسی (كليـه گرايشها) ؛ علـوم داروئی؛ علوم و صـنايع غذائی؛ علـوم آزمايشگاهی دامپزشكی؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت موادغذايی
کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی  كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ بيوتكنولـوژی؛ مهندسی زيست فناوری كشاورزی؛ علوم آزمايشگاهی؛ علوم آزمايشگاهی دامپزشكی؛ علوم تجربی؛ دكتری عمومی پزشكی؛ داروسازی و دامپزشكی؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد (داروسازی خارج از كشور)
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی كارشناسی زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ بيوتكنولوژی؛ ويـروس شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ ژنتيك؛ بيوشيمی؛ ايمنی شناسی؛ ميكروبشناسی؛ تغذيـه؛ علـوم آزمايشگاهی؛ مامـايی؛ دكتـرای عمومی گروه پزشكی*؛ دكتـرای حرفه ای علـوم آزمايشگاهی و دكتـرای حرفه ای دامپزشكی
مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی كارشناسی ايمنی شناسی؛ انگـل شناسی پزشکی؛ باكتری شناسی؛ بيوشيمی؛ بيوتكنولوژی؛ زيست شناسی (با گـرايش جانوری؛ سلولی و ملكولی؛ ميكروبيولوژی؛ عمـومی ويـا ژنتيک)؛ ميكروبيولــوژی؛ علــوم آزمايشگاهی؛ فيزيولوژی ؛ويروس شناسی
کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاھی و بانک خون (ھماتولوژی) كارشناسی علوم آزمايشـگاهی؛ ايمنی شناسی؛ زيست شناسی (كليه گرايشـها)؛ ويروس شناسی؛ ميكروب شناسـی پزشکی؛ بيوشيمی؛ ژنتيک؛ زيست پزشكی (Biomedical Science)
مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی علوم آزمايشگاهی پزشكی؛ زيست شناسی (گرايشهای ميكروب شناسی، سلولی مولكـولی، جانوری و گياهی)؛ ميكروبيولوژی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی كارشناسی ميكروب شناسی؛ بيوشيمی؛ زيست شناسی (عمومی، ميکروبيولــوژی، ژنتيک و سلولی مولکولی)؛ زيست شناسی سلولی مولکولی (ميکروبيولـوژی، ژنتيـک و سلولی مولکولی)؛ علــوم آزمايشگاهی؛ ايمنی شناسی؛ ويروس شناسی؛ انگل شناسـی پزشی؛ علوم آزمايشگاهی دامپزشكی؛ دكترای عمـومی گروه پزشــكی*؛ دكتـرای حرفه ای علوم آزمايشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی
کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی كارشناسی ميكروب شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ حشره شناسی پزشكی (بيولوژی و کنترل ناقلين بيماري ها)؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ علوم آزمايشگاهی؛ بيوشيمی؛ ايمنی شناسی؛ علـوم آزمايشگاهی دامپزشكی؛ دكتـرای عمومی گروه پزشکی*؛ دكترای حرفهای علوم آزمايشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی
کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی كارشناسی انگل شناسی؛ حشره شناسی پزشكی (بيولوژی و کنترل ناقلين بيماري ها)؛ ايمنی شناسی پزشكی؛ ميكروب شناسی؛ علـوم آزمايشگاهی؛ زيست شناسی (با گرايش جانوری؛ عمـومی؛ سلولی و مولكولی؛ ميكروبيولوژی)؛ علوم آزمايشگاهی دامپزشكی
مجموعه علوم تغذیه
کارشناسی ارشد علوم تغذیه علوم تغذيه؛ بهداشت مواد غذايی (كليه گرايش ها بـه جز گرايش با منشاء دامی)؛ كارشناسی علوم و صـنايع غذايی؛ علوم و مهندسی صنايع غذايی؛ مهندسی کشاورزی – علوم و صنايع غذايی؛ زيست شناسی عمومی؛ زيست شناسی سلولی مولكولی (گرايشهای بيوشيمی، ژنتيـک، بيوتکنولوژی، علوم سلولی مولکـولی)؛ کارشناسی زیست شناسی جانوری؛ پرستاری؛ مامايی؛ بهداشت عمومی؛ علوم آزمايشگاهی؛ بيوشـيمی؛ رژيم شناسی؛ اقتصاد تغذيه؛
کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه  كارشناسی علوم تغذيه، علوم و صنايع غذايی (كليـه گرايشها)، علوم آزمايشگاهی، زيسـت شناسی عمـومی، بهداشت عمومی؛ زيست شناسی گرايش ميكروبيولوژی
کارشناسی ارشد علوم بھداشتی در تغذیه  كارشناسی يا بالاتر در رشته های: علوم تغذيه؛ رژيم شناسی؛ صنايع غذايی؛ بهداشت عمومی؛ مامــايی؛ پرستاری؛ داروسازی؛ بهداشت موادغذايی (كليه گرايش ها به جز گرايش با منشاء دامی)؛ زيست شناسی سلولی مولكولی (گرايشهای بيوشيمی، ژنتيک، بيوتکنولـوژی، علوم سلولی مولکولی)؛ دكتری حرفه ای دامپزشكی
کارشناسی ارشد تغذیه بالینی کارشناسی در رشته علوم تغذيه
کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دکترای عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)؛ کارشناسی در: علوم تغذيه،تغذيه ورزشی
مجموعه فیزیک پزشکی
کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی؛ تكنولوژی پرتو درمانی؛ تكنولوژی پزشكی هستهای ؛ فيزيك؛ شيمی؛ زيست شناسی سلولی مولكولی؛مهندسی هستهای(گرايش پرتوپزشكی)؛ بيوفيزيك؛ ژنتيك 
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  كارشناسی فيزیک؛ بيوفيزيك؛ فيزيك مهندسی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تكنولوژی پرتوشناسی (راديولوژی)؛ بينايی سنجی؛ فيزيوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسايل كمكی؛ مهندسی پزشكی؛ علومآزمايشگاهی؛ مهندسی هسته ای (گرايش پرتوپزشكی و راكتور)؛ تكنولوژی پزشكی هسته ای
مجموعه مامایی
کارشناسی ارشد مامایی  کارشناسی مامایی؛ پرستار ماما
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی  کارشناسی مامایی
رشته های داروسازی
کارشناسی ارشد شیمی دارویی كارشناسي در رشته هاي: داروسازي، كليه گرايش هاي شيمي، دبيري شيمي، شيمي محض و كاربردي، بيوشيمي و علوم آزمايشگاهي
کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی كارشناسي در رشته هاي : شيمي محض و كاربردي، زيست شناسي (تمام گرايش ها) علوم آزمايشگاهي، تغذيه، بيوشيمي، ايمونولوژي، صنايع غذايي (گرايش كنترل كيفي و بهداشتي)، ميكروب شناسي، دكتري عمومي داروسازي، دكتراي حرفه اي دامپزشكي
کارشناسی ارشد سم شناسی كارشناسي در رشته هاي: حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، شيمي، ميكروب شناسي، علوم آزمايشگاهي، علوم بيولوژي (كليه گرايشها)- بيوشيمي، شيمي مواد غذايي، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، تغذيه، گياه پزشكي، علوم صنايع غذايي، فيزيولوژي، ايمني شناسي، پرستاري، سم شناسي، داروشناسي، بيهوشي، ميكروبيولـوژي، زيست شناسی، علوم دارويـــي، ويروس شناسي، انگل شناسي، گياهان دارويي، بهداشت و بازرسي گوشت، دكتري عمومي پزشكي، دكتری عمومي داروسازي، دكتري عمومي دامپزشكي
کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی دكتراي عمومي داروسازي، كارشناسي در رشته هاي شيمي (تمام گرايش ها)، علوم آزمايشگاهي، علوم تغذيه، زيست شناسي (تمام گرايش ها)، بيولوژي دريا، مهندسي منابع طبيعي محيط زيست، شيلات
 

متقاضیان، در زمان ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400، رشته امتحانی مورد نظر خود را از لیست مذکور به یکی از صورتهای زیر انتخاب خواهند کرد:

1 – یک رشته (یا مجموعه) از یکی از چهار گروه 
2 – دو رشته از دو گروه متفاوت
3 – دو مجموعه از دو گروه متفاوت
4 – یک رشته و یک مجموعه از دو گروه متفاوت

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با مشاورین گروه تماس بگیرید:
02166568621 داخلی 1