۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 239

ظرفیت اولیه رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی دکتری تخصصی و پژوهشی )D.Ph )سال 1401
https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=92060&type=application/pdf