۱۸ آذر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 10614

دو جلسه اول کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز را آنلاین و رایگان تماشا کنید!
ثبت‌نام کلاس‌های آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز آغاز شد

 حضور آزمایشی و رایگان در دو جلسه اول مجاز است.

لیست کلاسها و مشاهده‌ی دو جلسه‌اول به صورت رایگان:

 
درس استاد روز و ساعت برگزاری شروع دوره مشاهده بازپخش
جلسه اول و دوم
کلاس آنلاین هماتولوژی خانم دکتر نامجو جمعه 20-16 30 مهر مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت دوم)
مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت سوم)
دریافت جزوه
7 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس هماتولوژی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس هماتولوژی (پارت دوم)
دریافت جزوه
کلاس آنلاین آناتومی
(لیسانی به پزشکی)
استاد کاظمی پنجشنبه 12-8 6 آبان مشاهده جلسه اول کلاس آناتومی
پرستاری مادران و نوزادان خانم دکتر رجایی پنجشنبه 20-16 6 آبان مشاهده جلسه اول کلاس پرستاری مادران و نوزادان
دریافت جزوه (فصل 1)
دریافت جزوه (فصل 2)
ژنتیک پایه و پزشکی
(لیسانس به پزشکی)
خانم دکتر بهروز اقدم شنبه 12:30-9 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ژنتیک پایه و پزشکی
دریافت جزوه (1)
دریافت جزوه (2)
زبان انگلیسی دکتر یعقوبی شنبه 15-12 8 آبان --
ایمنی شناسی استاد صفدریان شنبه 20-16 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
دریافت جزوه
15 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری شنبه 20-16 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت دوم)
دریافت جزوه
15 آبان  مشاهده جلسه دوم کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس شیمی آلی و عمومی (پارت دوم)
تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی پنجشنبه 20-16 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس تغذیه
دریافت جزوه
20 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس تغذیه
بهداشت جامعه دکتر بگجانی شنبه 21-18:30 8 آبان مشاهده جلسه اول کلاس بهداشت جامعه
دریافت جزوه
15 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس بهداشت جامعه
ژنتیک پایه و پزشکی خانم دکتر بهروز اقدم یکشنبه 20-16 9 آبان  
16 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس ژنتیک پایه و پزشکی
دریافت جزوه
ایمنی شناسی استاد نصر یکشنبه 20-16 9 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
دریافت جزوه
دریافت تخته
16 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی
دریافت جزوه
دریافت تخته
قارچ شناسی دکتر فلاح دوشنبه 20-16 10 آبان مشاهده جلسه اول کلاس قارچ شناسی
دریافت جزوه
دریافت تخته
بیوشیمی دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16 10 آبان  مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت دوم)
دریافت جزوه 
17 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس بیوشیمی
دریافت تخته
پرستاری کودکان دکتر بگجانی دوشنبه 21-18:30 10 آبان مشاهده جلسه اول کلاس پرستاری کودکان
دریافت جزوه
17 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس پرستاری کودکان
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی سه شنبه 19-16 11 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ویروس شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ویروس شناسی (پارت دوم)
ایمنی شناسی
(لیسانس به پزشکی)
دکتر خلیلی سه شنبه 20-16 11 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
دریافت جزوه
بیوشیمی دکتر رضویان سه شنبه 21-16 11 آبان مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت دوم)
دریافت جزوه
18 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس بیوشیمی
ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 19-16 12 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
دریافت جزوه (پارت اول)
دریافت جزوه (پارت دوم)
دریافت تخته
19 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)

مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت سوم)
دریافت جزوه
دریافت تخته
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 16-12:30 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
فیزیولوژی دکتر عبدی پنجشنبه 16-12:30 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس فیزیولوژی
دریافت جزوه
زبان استاد خدادادی پنجشنبه 20-16 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس 
زبان  (پارت دوم)
دریافت تخته
20 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس 
زبان  (پارت دوم)
مشاهده جلسه دوم کلاس 
زبان  (پارت سوم)
دریافت تخته
باکتری شناسی دکتر بلوری پنجشنبه 20-17 13 آبان مشاهده جلسه اول کلاس باکتری شناسی
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12-8 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس 
بیوشیمی (پارت دوم)
دریافت جزوه
دریافت تخته
21 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس بیوشیمی
زبان استاد خدادادی جمعه 16-12:30 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس 
زبان (پارت دوم)
دریافت تخته
انگل شناسی دکتر بهروان جمعه 12-9 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس انگل شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس انگل شناسی 
(پارت دوم)
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس انگل شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس انگل شناسی 
(پارت دوم)
پرستاری داخلی و جراحی دکتر شریعت جمعه 12-8 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس پرستاری داخلی و جراحی
21 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس پرستاری داخلی و جراحی (پارت 1)
مشاهده جلسه دوم کلاس پرستاری داخلی و جراحی (پارت 2)
سلولی و ملکولی خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30 14 آبان مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
21 آبان مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
زبان دکتر یعقوبی شنبه 15-12 15 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه
قارچ شناسی خانم دکتر فلاح دوشنبه 20-16 17 آبان مشاهده جلسه اول کلاس قارچ شناسی
دریافت جزوه
دریافت تخته
ژنتیک و پایه پزشکی دکتر اکبری پنجشنبه 20-16 20 آبان مشاهده جلسه اول کلاس ژنتیک پایه و پزشکی
دریافت جزوه
دریافت تخته
27 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس ژنتیک پایه و پزشکی
دریافت تخته
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30 20 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
27 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت دوم)
زبان استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30 21 آبان مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
28 آبان مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت دوم)
تندخوانی (دوره دوم) استاد زنگنه شنبه 19-16 13 آذر مشاهده جلسه اول کلاس تندخوانی
دریافت جزوه
دریافت تخته
روان پرستاری استاد فریدونی چهارشنبه 17 الی 19 24 آذر مشاهده جلسه اول کلاس روان پرستاری
1 دی مشاهده جلسه دو کلاس روان پرستاری
 
 


دو جلسه اول کلاسهای دکتری را آنلاین و رایگان تماشا کنید!
 
نام درس استاد روز و ساعت برگزاری بازپخش
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد پنجشنبه 8 الی 12 مشاهده جلسه اول کلاس بیوشیمی عمومی و تخصصی
دریافت جزوه
دریافت تخته
مشاهده جلسه دوم کلاس بیوشیمی عمومی و تخصصی
دریافت تخته
ایمنی شناسی دکتر خلیلی یکشنبه 16 الی 20 مشاهده جلسه اول کلاس ایمنی شناسی
دریافت جزوه (1)
دریافت جزوه (2)
دریافت جزوه (3)
دریافت جزوه (4)

دریافت تخته
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس ایمنی شناسی (پارت دوم)
دریافت جزوه (1)
دریافت جزوه (2)
دریافت جزوه (3)
دریافت جزوه (4)
دریافت جزوه (5)
دریافت جزوه (6)

دریافت تخته
باکتری شناسی دکتر  بلوری پنجشنبه 17 الی 20  مشاهده جلسه اول کلاس باکتری شناسی
سلولی و مولکولی خانم دکتر اقدم پنجشنبه 12:30 الی 16 مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
سلولی و مولکولی خانم دکتر اقدم جمعه 12:30 الی 16 مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
مشاهده جلسه اول کلاس سلولی و مولکولی
دریافت جزوه
دریافت تخته
تکنیک‌های مهندسی ژنتیک دکترای سلولی و مولکولی (مبحث ویژه دکتری بهداشت و علوم) خانم دکتر اقدم جمعه 9 الی 12
(یک هفته در میان)
مشاهده جلسه اول کلاس تکنیکهای مهندسی ژنتیک
دریافت تخته
ژنتیک (ویژه دکتری بهداشت)
شروع از 3 شهریورماه
خانم دکتر اقدم چهارشنبه 14 الی 19
 برخی ازجلسات فوق العاده شنبه‌ها  17 الی 19
بازپخش جلسه اول
 دانلود تخته کلاسی
بازپخش جلسه دوم
دانلود تخته کلاسی
ژنتیک (فقط ویژه دکتری علوم) خانم دکتر اقدم جمعه 9 الی 12
(یک هفته در میان) تکنیک‌های مهندسی ژنتیک دکترای سلولی و مولکولی مبحث ویژه دکتری بهداشت و علوم)
شروع از آبان
خون شناسی و بانک خون خانم دکتر نامجو جمعه 16 الی 20 مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت دوم)
مشاهده جلسه اول کلاس هماتولوژی (پارت سوم)
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس هماتولوژی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس هماتولوژی (پارت دوم)
دریافت جزوه
تغذیه و رژیم درمانی دکتر ملکی جمعه 8 الی 12 شروع از آبان
نانوفناوری پزشکی دکترسردارآبادی پنجشنبه 8 الی 13 شروع از آبان
تغذیه و رژیم درمان استاد جلالی پنجشنبه 16 الی 20 مشاهده جلسه اول کلاس تغذیه
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس تغذیه
فیزیولوژی دکتر عبدی پنجشنبه 12:30 الی 16 مشاهده جلسه اول کلاس فیزیولوژی
دریافت جزوه
قارچ شناسی خانم دکتر فلاح دوشنبه  16 الی 20
(یک هفته در میان)
 
مشاهده جلسه دوم کلاس قارچ شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس قارچ شناسی 
(پارت دوم)
دریافت جزوه
انگل شناسی دکتر بهروان جمعه 9 الی 12  (یک هفته در میان) مشاهده جلسه اول کلاس انگل شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس انگل شناسی 
(پارت دوم)
دریافت جزوه
مشاهده جلسه دوم کلاس انگل شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس انگل شناسی 
(پارت دوم)
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی سه شنبه 16 الی 19 مشاهده جلسه اول کلاس ویروس شناسی (پارت اول)
مشاهده جلسه اول کلاس ویروس شناسی (پارت دوم)
استعداد تحصیلی دوره اول
ویژه داوطلبان دکتری علوم و بهداشت + تدریس ریاضی پایه
استاد مدنی
استاد احمدیان
جمعه 16 الی 20
(شروع از 5 شهریور)
بازپخش جلسه اول (پارت 1)
بازپخش جلسه اول (پارت 2)
جزوه جلسه اول
تخته جلسه اول

بازپخش جلسه دوم
استعداد تحصیلی دوره دوم
ویژه داوطلبان دکتری بهداشت + تدریس ریاضی پایه
استاد مدنی
استاد احمدیان
پنجشنبه  16 الی 20 بازپخش جلسه اول (پارت 1)
بازپخش جلسه اول (پارت 2)
بازپخش جلسه اول (پارت 3)
دریافت جزوه
بازپخش جلسه دوم (پارت 1)
بازپخش جلسه دوم (پارت 2)
زبان  انگلیسی دکتری
*به همراه پوشش آزمونهای MHLE/MSRT
دکتر یعقوبی یکشنبه 13 الی 16 مشاهده جلسه اول کلاس زبان
زبان انگلیسی دکتری
ویژه داوطلبان دکتری بهداشت
استاد خدادادی شنبه 16 الی 20 مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت تخته 1
دریافت تخته 2
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت دوم)
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت سوم)

دریافت تخته
زبان انگلیسی استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16 مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت دوم)
زبان انگلیسی استاد حیدرنیا جمعه 8:30 الی 12 مشاهده جلسه اول کلاس زبان
دریافت جزوه 1
دریافت جزوه 2
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت اول)
مشاهده جلسه دوم کلاس زبان (پارت دوم)
تندخوانی (دوره دوم) استاد زنگنه شنبه 19-16 مشاهده جلسه اول کلاس تندخوانی
دریافت جزوه
دریافت تخته
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.