۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 149

در خصوص تمدید مهلت ثبت نام- ویرایش مجدد- آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال١٤٠١
https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=92060&type=application/pdf