۲۱ تیر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 217

در خصوص برگزاری و کارت ورود به جلسه آزمون و آدرس حوزه امتحانی كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال ١٤٠٠
https://sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=81806&type=application/pdf