۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 426

در اقدامی عجیب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بخش های یک ماهه دوره کارآموزی پزشکی به 12 روز تقلیل پیدا کرد!!!
برخلاف مصوبه وزارت بهداشت مبنی برکاهش دوره های یک ماهه به 20 روز و آموزش در روزهای تعطیل و عصرها هیچ کدام از این اقدامات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام نمی شود.

شایان ذکراست تمامی مصوبات بالا در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور لحاظ میشود.

بعد از ۲ماه پیگیری و ساعتها جلسه برخلاف تمامی درخواستهای به حق دانشجویان و قول مساعدت حداکثری مسئولین مربوطه درنهایت برنامه ابتدایی خودشان چند روز مانده به شروع بخش اجرایی شد.

با توجه به کاهش دوره ها به 14 روز و عدم حضور در روزهای تعطیل دربخشها (درصورت عدم وجود تعطیلی رسمی دیگر در طی هفته) دوره ها به 12 روز کاهش پیدا کرد.

شورای صنفي دانشگاه علوم پزشكی مشهد