۷ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 10911

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال 1401-1400


با توجه به اينكه شرط داشتن نمره زبان براي شركت در آزمون دكتري تخصصي و پژوهشي حذف شده است، طبق تصميم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي مقرر شد درس زبان انگليسي عمومي شامل 40 سوال (15 سوال درک مطلب، 15 سوال لغت و 10 سوال گرامر) با ضريب 3 براي همه رشته ها به عنوان يكي از دروس امتحاني به آزمون اضافه شود. 
 

جهت مشاهده لیست رشته ها و دروس ضرایب کنکور 1402-1401 کلیک کنید :)

رشته های دکتری وزارت بهداشت 1400 دروس و ضرایب
دکتری اپیدمیولوژی اصول و روش های اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در کشور (80 سوال-ضریب 5)، روشهای آمار زیستی (20 سوال ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری اخلاق پزشکی روش تحقیق در علوم پزشکی (20 سوال-ضریب 2)، اخلاق پزشکی (80 سوال-ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
دکتری ارگونومی ارگونومی (80 سوال- ضریب 5)، آماروروش تحقیق (20 سوال-ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری اعضای مصنوعی ارتز و پروتز (70 سوال-ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سوال-ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3 )
دکتری انگل شناسی انگل شناسی پزشکی (تک یاخته شناسی و کرم شناسی)  (60 سوال -ضریب 5)، قارچ شناسی (20 سوال- ضریب 2)، ایمنی شناسی (20 سوال- ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری ایمنی شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی  (25 سوال-ضریب 2)، ایمنی شناسی پزشکی  (75 سوال-ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سوال- ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3 )
دکتری آمار زیستی استنباط آماری، تحلیل بقا و کارآزمایی بالینی (80 سوال-ضریب5)، روشهای آمار زیستی (20 سوال-ضریب 3 استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3 )
دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (40 سوال- ضریب 3)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (60 سوال- ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری آینده پژوهی سلامت اصول مدیریت، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت  (60 سوال – ضریب 2)، آمار و اپیدمیولوژی  (40 سوال- ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی (50 سوال-ضریب 5)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (50 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال - ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای (80 سوال-ضریب 5)، آماروروش تحقیق (20 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته  (همانند سالهای گذشته) خواهد بود
دکتری بینایی سنجی اپتومتری بالینی و بیماریهای چشم (60 سوال-ضریب 5)، تکنیک ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری (20 سوال-ضریب 3)، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی (20 سوال-ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال- ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری بیوشیمی بالینی  زیست سلولی مولکولی  (25 سؤال- ضریب 3) –  (ساختمان و عملکرد ماکرومولکولها، متابولیسم و اختلالات بالینی، بیوشیمی پیشرفته بافتها، تکنیکهای آزمایشگاهی  (75 سؤال - ضریب 4)
استعداد تحصیلی  (30 سؤال - ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری بیولوژی تولید مثل زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سوال-ضریب 3)، علوم تولید مثل (75 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
درس علوم تولید مثل شامل مواد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد می باشد.
دکتری پرستاری آمار و روش تحقیق (30 سوال-ضریب 3)، مبانی مراقبتهای پرستاری (70 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال- ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری حشره شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (20 سوال-ضریب 3)، حشره شناسی پزشکی (80 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون خونشناسی آزمایشگاهی  (65 سوال – ضریب 5)، علوم انتقال خون  (35 سوال – ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری زیست پزشکی سامانه ای زیست شناسی سلولی و مولکولی (35 سوال-ضریب 3)، بیوشیمی و بیوانفورماتیک  (65 سوال- ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری ژنتیک پزشکی ژنتیک انسانی (80 سوال-ضریب 5)، بیوشیمی بالینی (20 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود
دکتری سالمند شناسی آمار و روش تحقیق (30 سوال-ضریب 3)، جامعه شناسی و روانشناسی سالمندی (70 سوال- ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها آمار و روش تحقیق (30 سوال-ضریب 3)، مبانی سلامت در حوادث و بلایا (70 سوال - ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری سلامت و رفاه اجتماعی نظریه های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی (65 سوال- ضریب 3)، روش تحقیق (35 سوال-ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری سیاستهای غذا و تغذیه تغذیه (65 سوال-ضریب 5)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (35 سوال- ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال- ضریب 1،  (زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری شنوایی شناسی آمار و روش تحقیق (10 سوال-ضریب 2)، نوروساینس، تشخیص و توانبخشی آسیبهای شنوایی و تعادل (90 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
دکتری طب سنتی ایرانی روش تحقیق در علوم پزشکی (20 سوال - ضریب 2)، مبانی طب ایرانی و نوین (80 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری طب سوزنی آناتومی  (20 سوال – ضریب 2)، گزیده مباحث پزشکی کلاسیک شامل: نشانه شناسی پزشکی، نورولوژی، روانپزشکی، بیهوشی  (درد وطب تسکینی)،  طب فیزیک و توانبخشی، داخلی، تغذیه و زنان، پوست، اطفال، رادیولوژی  (80 سوال-ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
منابع آزمون در خصوص مباحث پزشکی کلاسیک بر اساس آزمون دستیاری میباشد. 
دکتری علوم اعصاب نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (50 سوال-ضریب 3)، نوروآناتومی و نوروبیولوژی (50 سوال - ضریب 3)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی  (50 سوال – ضریب 2)، ژنتیک و بیولوژی سلولی مولکولی  (50 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری علوم تشریحی (آناتومی) زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سوال-ضریب 2)، علوم تشریحی (75 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1،  (زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری علوم تغذیه تغذیه (65 سوال-ضریب 5)، بیوشیمی و فیزیولوژی (35 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1،  (زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری علوم سلولی کاربردی بیولوژی سلولی مولکولی  (50 سوال-ضریب 3)، ایمنی شناسی پزشکی  (50 سوال-ضریب 2)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری علوم وفناوریهای تصویربرداری پزشکی – گرایش تصویربرداری عصبی ریاضیات تصویربرداری شامل ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم ها و پردازش تصویر  (60 سوال- ضریب 5)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی ( 20 سوال- ضریب 4)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری علوم وفناوریهای تصویربرداری پزشکی – گرایش سلولی مولکولی  تصویربرداری پزشکی  (40 سوال- ضریب 5)، علوم اعصاب شامل نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی ( 30 سوال- ضریب 4)، زیست شناسی سلولی و مولکولی  (30 سوال – ضریب 4
استعداد تحصیلی  (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری فارماکولوژی پزشکی فارماکولوژی  (50 سوال – ضریب 5)، بیوشیمی بالینی و فیزیولوژی  (50 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری فیزیک پزشکی ریاضی فیزیک و آمار (20 سوال-ضریب 2)، فیزیک پزشکی (80 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
-درس فیزیک پزشکی شامل دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی می باشد
دکتری فیزیوتراپی فیزیوتراپی در بیماریها (70 سوال-ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1،  (زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3 
دکتری فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی پزشکی  (65 سوال – ضریب 3)، بیولوژی سلولی – مولکولی  (35 سوال – ضریب 2، استعداد تحصیلی  (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی پزشکی  (35 سوال – ضریب 3)، فیزیولوژی ورزشی  (35 سوال – ضریب 3)، بیوشیمی بالینی  (30 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی  (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری قارچ شناسی قارچ شناسی پزشکی  (60 سوال – ضریب 5)، تک یاخته شناسی پزشکی  (20 سوال - ضریب 2)، ایمنی شناسی پزشکی  (20 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1،  (زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری کاردرمانی کاردرمانی در بیماریها (70 سوال-ضریب 4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (30 سوال-ضریب2)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)،  زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانش علوم کتابداری (60 سوال-ضریب5)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (40 سوال-ضریب2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری گفتاردرمانی روش تحقیق (10 سوال-ضریب 2)، آسیب شناسی زبان و گفتار (90 سوال-ضریب6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری مددکاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی وجامعه شناسی و روانشناسی  (65 سوال-ضریب 5)، روش تحقیق (35 سوال-ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری مدیریت اطلاعات سلامت سیستمهای اطلاعات و تئوریهای مدیریت (50 سوال-ضریب 4)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (50 سوال- ضریب 4)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری مشاوره توانبخشی مشاوره توانبخشی  (50 سوال- ضریب 4)، آزمونهای روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی  (50 سوال- ضریب 3،  (استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
منظور از درس آزمونهای روانی، ارزیابی روانشناختی به معنـای جامع آن می باشد. متقاضیان دقت نمایند در این درس موضوعات
مصاحبه، آزمونها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر می باشد و سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بـود. همچنین درس
شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاههای شخصیت و نظریه ها و تکنیکهای درمانی مورد نظر می باشد 
دکتری مطالعات اعتیاد نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی (60 سوال-ضریب 4)، اختلالات روانپزشکی (40 سوال-ضریب 3)، ستعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و مولکولی (25 سوال-ضریب 3)، علوم تشریحی (75 سوال-ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری مهندسی بهداشت محیط بهداشت محیط 60 سوال و اثر عوامل محیطی بر سلامت 20 سوال (ضریب 5)، آماروروش تحقیق (20 سوال-ضریب 2، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
درس بهداشت محیط از مباحث اصلی رشته  (همانند سالهای گذشته) خواهد بود
دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک ریاضیات مهندسی (20 سوال-ضریب5)، بیوالکتریک  (ابزار دقیق 15، پردازش سیگنالهای حیاتی 10، مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی 10، پردازش تصاویر پزشکی 10) (45 سوال-ضریب5
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری مهندسی پزشکی رباتیک ریاضیات مهندسی (20 سوال-ضریب 5)، رباتیک پزشکی  (رباتیک 15، ابزار دقیق 10، پردازش تصاویر پزشکی 10، بیومکانیک 10) (45 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری نانوفناوری پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی  (25 سوال-ضریب 3)، نانوزیست فناوری (75 سوال-ضریب 5)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)
دکتری ویروس شناسی پزشکی بیولوژی سلولی مولکولی (20 سوال-ضریب 1)، ویروس شناسی پزشکی (80 سوال-ضریب 4)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی  (40 سوال- ضریب 3)

 

قابل توجه داوطلبان: در رشته هاي ذيل كه به صورت مجموعه ارائه شده داوطلبان در صورتي كه از نظر مدارك مورد پذيرش منعي نداشته باشند ميتوانند در آزمون رشته هاي يك مجموعه شركت نمايند. براي هر مجموعه يـك دفترچـه سـوال متشـكل از مـواد درسي اعلام شده با ضرايب مورد نظر هر رشته در نظر گرفته ميشود.
 

مجموعه آموزش پزشکی
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) مباني آموزش و تكنولوژي آموزشي در سلامت طراحي و برنامه ريزي
آموزشي در علوم
پزشكي
مديريت آموزشي و
روشهاي پژوهش در نظام سلامت و آموزش پزشكي
استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
آموزش پزشکی 25 3 50 5 25 3 30 1 40 3
یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی 25 3 50 5 25 3 30 1 40 3


 

مجموعه باکتری شناسی

رشته دكتري تخصصي (D.Ph) ايمني شناسي پزشكي ميكروبشناسي پزشكي
(60 سوال باكتري شناسي، 5 سوال انگل شناسي، 5 سوال قارچ شناسي و 5 سوال ويروس شناسي)
استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
باکتری شناسی پزشکی 25 2 75 5 30 1 40 3
توکسین های میکروبی 25 2 75 5 30 1 40 3


 

مجموعه بهداشت باروری
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) بهداشت باروري بارداري و زايمان استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
بهداشت باروری 50 6 50 4 30 1 40 3
مامایی 50 4 50 6 30 1 40 3

 

مجموعه روانشناسي
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) آزمونهاي رواني نظريه هاي شخصيت و روان درمانی استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
روانشناسی بالینی 50 4 50 5 30 1 40 3
روانشناسی نظامی 50 4 50 5 30 1 40 3


 

مجموعه مديريت و اقتصاد
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) اقتصاد بهداشت سازمان و مديريت روش تحقيق استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
اقتصاد سلامت 40 4 40 2 ؟ 3 30 1 40 3
سیاستگذاری سلامت 40 3 40 3 ؟ 3 30 1 40 3
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 40 2 40 4 20 2 30 1 40 3

 

مجموعه علوم و صنايع غذايي
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) ميكروبيولوژي مواد غذايي شيمي مواد غذايي استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
علوم و صنایع غذایی 50 4 50 4 30 1 40 3
بهداشت و ایمنی مواد غذایی 50 4 50 4 30 1 40 3

 

مجموعه زيست فناوري و پزشكي مولكولي
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) بيولوژي سلولي مولكولي  بيوشيمي باليني استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
زیست فناوری پزشکی 60 5 40 3 30 1 40 3
پزشکی مولکولی 60 4 40 5 30 1 40 3

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با مشاورین گروه تماس بگیرید:

02166568621 داخلی 1