۴ مهر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 314

جلسه صفرم استعداد تحصیلی استاد مدنی را رایگان تجربه کنید

جلسه صفرم استعداد تحصیلی استاد مدنی را رایگان تجربه کنید
  • پوشش همه مباحث آزمونهای وزارت بهداشت و وزارت علوم 
  • حل و تشریح 700 تست در کلاس 
  • تدریس بر اساس تکنیکهای رد گزینه به روش علمی 
  • بررسی و تحلیل وضعیت پیشرفت کلاس توسط آزمونهای طبقه بندی شده 

کد 1: پنجشنبه 16-12      شروع دوره: 26 مهرماه
کد 2: جمعه 20-16           شروع دوره: 27 مهرماه