۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 563

 تصمیمات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جهت بازگشایی دانشگاه اعلام شد
 دروس نظری همچنان به صورت مجازی ادامه پیدا میکند

 امتحانات دروس نظری به صورت حضوری برگزار میگردد

 در خصوص واحد های عملی:
از 17 خرداد ماه، طی 2بازه 45روزه کلاس های عملی برگزار میگرد
که در بازه 45روز اول، کلاس های عملی دانشجویان پزشکی،ارشد،بهداشت،تغذیه و پرستاری های عرصه برگزار میگردد

باقی دانشجویان در 45روز دوم

 امتحانات دروس عملی بعد از اتمام کلاس های عملی برگزار میگردد

 حضور در کلاس های عملی اجباریست

 تعداد دانشجویان در هر اتاق خوابگاه، 2نفر میباشد(احتمال تشکیل بعضی اتاق های 3نفره وجود دارد)

 غذا در خوابگاه ها توزیع میگردد مگر ابلاغیه جدیدی مبنی بر باز بودن سلف اعلام شود

 به دانشجویان شهریه پرداز غذا تعلق نمیگیرد( میتوانند غذا را با قیمت تمام شده دریافت کنند)

 تاریخ دقیق شروع امتحانات مشخص نمیباشد

 دانشجویان میتوانند به واسطه نماینده های کلاسی تقاضای دو جلسه رفع اشکال نمایند

امکانات بهداشتی که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد، برای دانشجویان که در بخش های بیمارستانی هستند ماسک میباشد
باقی دانشجویان امکاناتی دریافت نمیکنند

ورودی خوابگاه ها هندراپ قرار میگیرد

امکان حذف ترم و حذف درس به درخواست دانشجو وجود دارد

 امتحانات دروسی که آموزش مجازی متناسب انجام نشده است، با تاخیر نسبت به باقی امتحانات برگزار میگردد