۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 1260

برگزاری دوره های آمادگی مصاحبه دکتری

برگزاری دوره های آمادگی مصاحبه دکتری در رشته های زیر:
 
ایمنی شناسی بیولوژی تولیدمثل
هماتولوژی علوم اعصاب
تغذیه پزشکی مولکولی
بیوشیمی بالینی مهندسی بافت
باکتری شناسی پزشکی بیوتکنولوژی پزشکی