۳ دی ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 903

برگزاری آزمون های آزمایشی هوش و استعداد تحصیلی
 
مژده به داوطلبان دکتری
برگزاری آزمون های آزمایشی هوش و استعداد تحصیلی


 
 
% پوشش شماره آزمون تاریخ آزمونها سرفصل های آزمون
%50  اول آزمون1 8 دی بخش درک مطلب
آزمون 2
2 هفته فرصت
22 دی بخش منطقی
مرور %50 قبل آزمون 3
4هفته فرصت
20 بهمن مرور سرفصل های  1 و 2
%50 دوم آزمون 4
2 هفته فرصت
4 اسفند بخش تحلیلی
آزمون 5
2 هفته فرصت
18 اسفند بخش کمیتی
%100 آزمون 6
4هفته فرصت
17 فروردین جامع 1 (کلیه سرفصل ها)
%100 آزمون 7
2 هفته فرصت
31 فروردین جامع  2 (کلیه سرفصل ها)
%100 آزمون 8
2هفته فرصت
14 اردیبهشت جامع 3  (کلیه سرفصل ها)