۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 144

برنامه کلاس جمعه 30 شهریور- واحد انقلاب
برنامه کلاس جمعه 30 شهریور - واحد انقلاب

 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی 301 برگزار - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 501 برگزار - -
16 – 12:30 بیوشیمی تابستان دکتر محمد نژاد 501 برگزار - -
20 - 16 ایمنی تابستان  (یک هفته در میان) استاد صفدریان 402 کنسل - -
20 – 16 ژنتیک پایه و پزشکی تابستان دکتر اکبری - کنسل - -