۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 82

برنامه کلاسی شنبه 24 فروردین - انقلاب
برنامه کلاسی شنبه 24 فروردین - انقلاب
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل جزوه آزمون
9-12 آزمــون آزمایشی --- 302 برگزار - -
16-19 ویروس شناسی ارشد پاییز  و دکتری دکتر  یزدانی 402 برگزار - -
17-20 *کلاس درخواستی آقای افشاری 301 برگزار - -
16-20 بیوشیمی پاییز دکتر محمد نژاد 302 برگزار - -