۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 75

برنامه کلاسی سه شنبه 27 فروردین / انقلاب
برنامه کلاسی سه شنبه 27 فروردین / انقلاب
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
دارد - برگزار 302 دکتر اقدم مـولکـولی زمستان 13- 9
دارد - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و  زمستان 18- 14
- - کنسل - استاد صفدریان ایمنی شناسی زمستان 20 - 16
- - شروع اعلام میگردد - دکتر محمدنژاد نکته و تست بیوشیمی 20 - 16