۲۱ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 114

برنامه کلاسی سه شنبه  23 بهمن / واحد انقلاب
برنامه کلاسی سه شنبه  23 بهمن / واحد انقلاب
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13- 9
- - برگزار 301 دکتر ابراهیمی فوق العاده میکروبیولوژی 12-16
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و  زمستان 18- 14
- - برگزار 301 استاد صفدریان ایمنی شناسی ارشد زمستان 20- 16