۱۹ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 201

برنامه کلاسی سه شنبه 20 آذر
برنامه کلاسی سه شنبه 20 آذر
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13 - 9
شروع از آذر - استاد عباسی اپیدمیولوژی پاییز (کلیه دروس) 17 - 13
برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز 18- 14
برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی تابستان 20 16:30