۱۷ دی ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 97

برنامه کلاسی سه شنبه 18 دی ماه 97 / واحد انقلاب
برنامه کلاسی سه شنبه 18 دی ماه 97 / واحد انقلاب
 
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
    برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13 - 9
  دارد برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز 18- 14
  دارد برگزار 402 استاد وجگانی کارگاه آموزش تند خوانی/ دوره 4 20- 16
دارد   برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی تابستان 20 16:30