۲۰ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 178

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 21 آذر 97
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 21 آذر 97
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  21/09/97
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - کنسل - دکتر شاهرضا زبان تابستان 16 – 12:30
- - اعلام میشود** - گروه اساتید فیزیک عمومی پاییز 17 - 14
- - برگزار 302 دکتر رحیم زادگان خصوصی سم  و دارو شناسی ارشد پاییز 17- 15:30
- - اعلام میشود* - دکتر خسروی سازمان مدیریت بهداشت و درمان پاییز 18 - 16
- - کنسل - دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19 - 16
- - برگزار 301 دکتر یعقوبی MHLE/MSRT/  شروع  دوره چهارم 20 - 16
- - اعلام میشود* - دکتر رحیم زادگان سم شناسی دکتری 20 – 17:45
- - برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی تابستان 20 - 16
- - برگزار کلاس وب کنفرانس دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
- - اعلام میشود** - گروه اساتید فیزیک اتمی و هسته ای پاییز 20- 17
- - اعلام میشود* - گروه اساتید قارچ شناسی دکتری 20- 17
- - شروع 28 آذر** - گروه اساتید ریاضی عمومی پاییز 20- 17
- - شروع 28 آذر* - استاد شیخی اقتصاد سلامت پاییز 20- 18
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2   301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503