۱۴ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 93

برنامه کلاسی روز سه شنبه15 آبان (واحد انقلاب)
برنامه کلاسی روز سه شنبه15 آبان (واحد انقلاب)
 
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13 - 9
- - شروع  از  آذر - استاد عباسی اپیدمیولوژی پاییز (کلیه دروس) 17 - 13
- دارد برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز 18- 14
- - برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی تابستان 20 16:30