۱۳ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 240

برنامه کلاسی روز دوشنبه 14آبان 97
برنامه کلاسی روز دوشنبه 14آبان 97
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  14/08/97  
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- کتاب الگوریتم برگزار 301 دکتر بلوری باکتری ارشد پاییز 16 - 13
- - شروع از آذر - استاد عباسی اپیدمیولوژی ارشد پاییز  (کلیه دروس) 19- 16
- - برگزار 301 استاد صفدریان ایمنی ارشد پاییز 20- 16
- دارد برگزار 302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی ارشد پاییز 20- 16