۳ تیر ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 60

برنامه کلاسی دوشنبه 6 تیر ماه 1401
 
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 6 تیر ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
19_ 16   آموزش تند خوانی آنلاین (دوره اول ) استاد زنگنه - 13 تیر
 
بخـش آمـوزش  دوشنبه 6 تیر تعطیل میباشد 
کانال تلگرام اطلاع رسانی آموزش :    https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir