۲۰ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 188

برنامه کلاسی ارشد و دکتری 21 بهمن ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  21/11/96
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
9-13 ژنتیک زمستان استاد مجرد 302 برگزار
10-16 آزمون - 401 ،402 ،403 برگزار
14 - 12 خصوصی جنین شناسی دکتر شیرازی 301 برگزار
14-20 فیــزیـولـــوژی  پاییـز دکتر قاسمی 501 برگزار
14-20 خصوصی آناتومی دکتر شیرازی 301 برگزار
14-16 خصوصی بیوشیمی دکتر محمدنژاد 503 برگزار
20- 15:30 فیزیولوژی ورزشی/ بیوشیمی ورزشی دکتری دکتر صالحیان 302 برگزار
20- 16 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد - کنسل
16-20 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 401 برگزار
20- 18 فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) استاد عبدی - کنسل