۲۳ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 299

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 فروردین
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  97/01/25
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
12 - 9 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 301 برگزار
13 - 9 فوق العاده استعداد تحصیلی دکتر وکیلی 402 برگزار 
14 -9 فیزیولوژی پاییز دکتر قاسمی 501 برگزار 
9-14 فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه دانشجویان کد جمعه ) دکتر اقدم 302 برگزار
13 – 9:30 ژنتیک زمستان استاد مجرد - کنسل  
14 - 12 خصوصی بیوشیمی دکتر محمدنژاد 301 برگزار
11-14 خصوصی مهندسی  بافت دکتر مجیدپور 403 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس فیزیولوژی استاد عبدی - کنسل