۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 215

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 27 فروردین ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  97/01/27
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
کنسل - استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13- 10
برگزار 502 دکتر محمدنژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-13
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنــی پاییز 17- 14
برگزار 502 استاد مجرد ویدئو کنفرانس ژنتیک 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد بیوشیمی پاییز 20- 16
برگزار 401 دکتر مجیدپور خصوصی مهندسی بافت 20 - 16
برگزار 302 دکتر بلوری باکتری شناسی  پاییز و زمستان 20- 17
برگزار 301 دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 17:30