۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 279

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 اردیبهشت ماه
 
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه 14/02/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی
12- 8 ²²² نکته و تست ایمنی شناسی دکتر خلیلی 302 برگزار
12-8 نکته و تست زبان تابستان دکتر شاهرضا 301 برگزار
12- 8 بیوشیمی  (مبحث مولکولی ویژه کلیه کدها ) دکتر محمدنژاد - 17 و 25 خرداد
12-8 ²²² نکته و تست بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 501 برگزار
12-8 آزمون --- 402 برگزار
12-8 ²²² نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی(تابستان وپاییز) دکتر اکبری - شروع 21 اردیبهشت
14-8 بیماریهای  داخلی و جراحی استاد قوام پور 403 برگزار
 16-9 ²²² نکته و تست پرستاری داخلی و جراحی استاد حیدری 401 برگزار
12 - 9 ویدئو کنفرانس سلولی و مولکولی دکتر اقدم 502 برگزار
16- 12:30 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی 301 برگزار
16- 12:30 ²²² نکته و تست بیوشیمی   دکتر محمدنژاد - کنسل
16-12:30 نکته و تست زبان پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار
16- 12:30 سلولی و مولکولی پاییز  و زمستان و  دکتری دکتر اقدم 501 برگزار
16- 13 ویدئو کنفرانس باکتری شناسی دکتر بلوری 502 برگزار
20- 16 ایمنی شناسی  پاییز دکتر خلیلی 302 برگزار
20- 16 جنین  شناسی دکتری دکتر مجیدپور 401 برگزار
20-16 نکته و تست زبان زمستان دکتر شاهرضا 301 برگزار
20-16 زبان پاییز دکتر مهاجرنیا 403 برگزار
20-16 ویدئو کنفرانس استعداد تحصیلی دکتر یعقوبی 502 برگزار
20-16 خصوصی بیوشیمی دکتر محمدنژاد - کنسل
19:30-16:30 ²²² نکته و تست ریاضی عمومی پاییز استاد طباطبائی - کنسل