۴ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 145

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 5 تیر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 5 تیر
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 302 استاد جلالی فوق العاده  نکته و تست تغذیه 12 - 8
برگزار 501 دکتر شاهرضا uهمایش زبان – روز دوم* 20 - 8
برگزار 502 دکتر خلیلی uهمایش ویدئو کنفرانس ایمنی شناسی 20 - 10
کنسل - دکترجلالی همایش ویدئو کنفرانس تغذیه  (نکته و تست) 16 - 12