۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 165

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 24 بهمن


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 24 بهمن
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 403 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13 - 10
کنسل - استاد برزگر خصوصی بیوشیمی (علوم پایه) 15 - 12
برگزار 403 دکتر رئیسی انگل شناسی دکتری 14-20
برگزار 401 دکتر علیمحمدی مبانی اپیدمیولوژی 13-17
برگزار 501 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و زمستان 18 - 14
کنسل - استاد عبدی خصوصی فیزیولوژی(علوم پایه) 19 - 16
برگزار 302 دکتر محمد نژاد بیوشیمی دکتری و زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16