۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 190

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 16 بهمن
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 16 بهمن
 
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 501 استاد عسگرخانی فوق العاده بیوشیمی ویژه تابستان و پاییز 20 - 8
برگزار 301 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13:30 - 10
برگزار 502 دکتر محمدنژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-13
برگزار 403 دکتر عبدالهی آناتومی لیسانس به پزشکی 16-14
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنــی پاییز 17- 14
برگزار 401 دکتر قوام پور فوق العاده بیماری های زنان پاییز 20 - 14
برگزار 301 دکتر شیرازی خصوصی آناتومی 20-16
برگزار 502 استاد مجرد ویدئو کنفرانس ژنتیک 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد بیوشیمی پاییز 20- 16
برگزار 403 دکتر عبدالهی بافت شناسی پاییز 20- 17
برگزار 302 دکتر بلوری باکتری شناسی  پاییز 20- 17
برگزار 503 دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 17:30
 
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 501 استاد عسگرخانی فوق العاده بیوشیمی ویژه تابستان و پاییز 20 - 8
برگزار 301 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13:30 - 10
برگزار 502 دکتر محمدنژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-13
برگزار 403 دکتر عبدالهی آناتومی لیسانس به پزشکی 16-14
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنــی پاییز 17- 14
برگزار 401 دکتر قوام پور فوق العاده بیماری های زنان پاییز 20 - 14
برگزار 301 دکتر شیرازی خصوصی آناتومی 20-16
برگزار 502 استاد مجرد ویدئو کنفرانس ژنتیک 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد بیوشیمی پاییز 20- 16
برگزار 403 دکتر عبدالهی بافت شناسی پاییز 20- 17
برگزار 302 دکتر بلوری باکتری شناسی  پاییز 20- 17
برگزار 503 دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 17:30