۲۰ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1136

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 21 مهر 94

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 21 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 8-11:30
اسفند B-403 دکتر نامجو فوق العاده خون شناسی(دکتری) 8-18
شروع از آذر ماه* دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 9-13
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 9-12
شروع 5 آبان ماه* دکتر تقی نواز فیزیک عمومی ( پاییز ) 14-17
اسفندA- 401 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) 14-18
302 دکتر قاسـمی نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری) 15-20
301 دکتر محمـدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 15-20
شروع 5 آبان ماه* استاد اسلامی مقدمات آمار زیستی( پاییز ) 16-18
اسفند C_ 402 استاد صفدریان ایمنی ضریب 1 (پاییز) 16-20
شروع 5 آبان ماه* استاد عباسی اپیدمیولوژی و بیماریهای شایع ( پاییز ) 18-20