۱۸ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1153

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 20 مهر 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 20 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (تابستان) 12-8
اسفند C -403 استاد روحی زبان (طرح حامی ) 9:30-8
302 استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) 13-9
اسفند A - 401 استاد صادقی تغـذیه ( طرح حامی) 11-9:30
اسفند A - 401 استاد برزگر فیزیولوژی (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند C -403 استاد دستمالچی ژنتیک (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند A - 401 استاد عسگرخانی بیوشیمی (طرح حامی) 14:30- 13
302 دکتر خلیلی ایمنی ( پاییز) 17-14
اسفند A -401 دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 19-15
اسفند B- 402 استاد روحی گرامر و رفع اشکال 19-15
شروع 4 آبان ماه استاد  عباسی مبانی اپیدمیولوژی(پاییز)
فرهنگ و اصطلاحات پزشکی(پاییز)
18-16
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) 20-16
شروع 4 آبان ماه استاد آل علی زیست جانوری ( پاییز) 20-16
302 استاد رضازاده باکتری شناسی (پاییز) 20-17
شروع 4 آبان ماه استاد  عباسی بهداشت عمومی(پاییز) 20-18