۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 486

امتحانات و کلاس های عملی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مجازی برگزار خواهد شد
مطابق تصمیم شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۱. تمامی دروس تئوری به صورت مجازی ادامه خواهند یافت

۲. امتحانات به صورت مجازی برگزار خواهند شد( بجز چند امتحانات عملی خاص که نیاز به عملکرد دانشجو دارد. امتحانات دروس عملی که نیاز به مشاهده دارند نیز مجازی خواهد بود)

۳. کلاسهای عملی با تهیه فیلم به صورت مجازی برگزار خواهد شد( بجز چند مورد خاص که نیاز قطعی به حضور دانشجو دارد)

فلذا تنها دانشجویان دارای واحد کارآموزی و کارورزی از تاریخ ۱۷ خرداد ماه به دانشگاه فراخوانده میشوند

دانشجویان کارآموز پزشکی و دندان پزشکی تا اطلاع ثانوی واحد کارآموزی آنها تشکیل نخواهد شد( بجز ورودی بهمن۹۳) 

در این مدت واحد های تئوری جایگزین خواهند شد

سایر کارآموزی و کارورزیها براساس برنامه ارائه شده از سوی دانشکده اجرا خواهد شد/شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان