۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 428

اطلاعیه آموزش : برنامه کلاس های نکته و تست آنلاین کارشناسی ارشد و دکتری بهداشت _ سال تحصیلی 1401 - 1400
برنامه کلاس های نکته و تست آنلاین کارشناسی ارشد و دکتری بهداشت _ سال تحصیلی 1401 - 1400 به روز رسانی : 11 فروردین 1401
نام کلاس نام استاد زمان جزوه توضیحات
بیوشیمی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ترم تابستان و پاییز
سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر محمدنژاد جمعه 8 الی 12 PDF 5 جلسه   
 تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 و 16  اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی بیوشیمی ارشد تابستان و پاییز سال تحصیلی1401_1400 دکتر محمدنژاد رایگان میباشد.
بیوشیمی ارشد   vip دکتر محمدنژاد سه شنبه 15 الی 20 PDF 4 جلسه
تاریخ های 16 و 23 فروردین و 30  و 6 اردیبهشت
** مرور نکات و خلاصه مطالب و همراه نکته و تست
** چنانچه از داوطلبان کلاس  بیوشیمی ارشد دکتر محمدنژاد (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست بیوشیمی vip دکتر محمدنژاد باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
بیوشیمی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد ترم تابستان
سال تحصیلی 1401_ 1400
دکتر رضویان یکشنبه 16 الی 21 کتاب کار
نکته و تست
4 جلسه
تاریخ های 14 و 21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت

این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی بیوشیمی ارشد دکتر رضویان ثبت نامی در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
بیوشیمی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم  ارشد پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
دکتر رضویان سه شنبه 16 الی 21 کتاب کار
نکته و تست
4 جلسه
تاریخ های 16 و 23 و 30 فروردین و 6 اردیبهشت
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی بیوشیمی ارشد دکتر رضویان در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
بیوشیمی ارشد
 (ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
دکتر رضویان دوشنبه 16 الی 21 کتاب کار
نکته و تست
5 جلسه
 تاریخ های 15 و 22 و 29 فروردین و 5 و 19 اردیبهشت
ایمنی شناسی ارشد  vip استاد نصر چهارشنبه 9 الی 15
و
شنبه 15 الی 21
PDF
+
کتاب کار
نکته و تست 
7 جلسه
تاریخ های : 17 و 20 و 24 و 27 و 31 فروردین و 7 و 10 اردیبهشت
*بررسی نکات ابوالعباس 2022
*تحلیل کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد سه سال اخیر
*بررسی فصول مهم کتاب دکتر وجگانی
*بررسی سوالات تالیفی طبقه بندی شده بر اساس فصول پر اهمیت و پر تکرار
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ایمنی شناسی استاد نصر (ثبت نام شده ترم تحصیلی1401_1400 متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس  ایمنی شناسی
vip استاد نصر باشند، شامل 30% تخفیف میگردند.
ایمنی شناسی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد تابستان و پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد نصر یکشنبه  9 الی 15 PDF
+
کتاب کار
نکته و تست
5 جلسه
تاریخ های 21 و 28 فروردین و 4 و 11 اردیبهشت
یک جلسه کلاس بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد که روز و ساعت برگزاری آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی ایمنی شناسی ارشد استاد نصر در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
ایمنی شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد کدهای ترم تابستان و پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
استاد صفدریان شنبه 15 الی 20
*سه شنبه 10 الی 15
PDF +
 کتاب نکته و پرسش ایمنی
+
کتاب کار ایمونو توربو
4 جلسه
تاریخ های 20 و 27 فروردین و* 6 و 10 اردیبهشت
* (جلسه سوم روز سه شنبه 6  اردیبهشت  برگزار میگردد)
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی  ایمنی شناسی ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 ) استاد صفدریان رایگان میباشد.
ایمنی شناسی ارشد   vip استاد صفدریان چهارشنبه 10 الی 16 PDF +
کتاب نکته و پرسش ایمنی
+
کتاب کار ایمونو توربو
4 جلسه 6 ساعته
تاریخ های 17 و24 و31 فروردین و7 اردیبهشت
**جمع بندی کامل از ایمنی شناسی بر مبنای کتاب نکته  و پرسش
**نکات اضافه شده ابوالعباس      **نکات اضافه شده وجگانی
* چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان (ثبت نام شده سال تحصیلی1401 _1400 )متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس  ایمنی شناسی vip استاد صفدریان باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
ایمنی شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد تابستان و پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر خلیلی چهارشنبه 9 الی 15
*یکشنبه 9 الی 15
PDF 5 جلسه
 تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین و 7 و 11 اردیبهشت
* ( جلسه آخر روز یکشنبه 11 اردیبهشت  برگزار میگردد)
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی ایمنی شناسی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 دکتر خلیلی رایگان میباشد.
سلولی و مولکولی ارشد و دکتری
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی هر دو کد ترم تابستان
سال تحصیلی 1401_ 1400
خانم دکتر  بهروز اقدم دوشنبه 12 الی 16 PDF 3 جلسه
تاریخ های 22 و 29 فروردین و 5 اردیبهشت
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی سلولی و مولکولی ارشد و دکتری دکتر  بهروز اقدم  در سال تحصیلی 1401_1400  میباشد.
سلولی و مولکولی  ارشد و دکتری vip خانم دکتر  بهروز اقدم پنجشنبه 12 الی 16 PDF 7  جلسه
6( جلسه برای ارشد و دکتر ی _ یک جلسه آخر فقط ویژه دکتری)
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15 و 22 اردیبهشت
**برگزاری تعداد جلسات بیشتر نسبت به کد عادی
**تقسیم تمامی مطالب سلولی و مولکولی در جلسات نکته و تست vip
**بررسی تست های بیشتر
**ارائه برنامه مطالعه ی سرفصل های هر جلسه از سوی مدرس در شروع نکته و تست vip
** ویژه داوطبان کارشناسی ارشد و دکترایی که تاکنون جمع بندی نکرده اند و آندسته از داوطلبان دکترا که ضریب سلولی و مولکولی آنها بالا میباشد.
* چنانچه از داوطلبان کلاس سلولی و مولکولی دکتر اقدم (ثبت نام شده ترم تحصیلی 1401_ 1400 ) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس سلولی و مولکولی vip دکتر اقدم باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
سلولی و مولکولی ارشد و دکتری
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی هر دو کد ترم پاییز و زمستان
 سال تحصیلی 1401_ 1400
خانم دکتر  بهروز اقدم پنجشنبه 8 الی 12 PDF 3 جلسه
تاریخ 18 و 20 فروردین و 1 اردیبهشت
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی سلولی و مولکولی ارشد و دکتری دکتر  بهروز اقدم در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
سلولی و مولکولی ارشد
(ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
خانم دکتر  بهروز اقدم یکشنبه 15 الی 19 PDF 3 جلسه
21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت
خون شناسی و بانک خون ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم  تابستان
 سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاسی
خانم دکتر نامجو چهارشنبه 16 الی 23 PDF 4 جلسه
تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین و 7 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی خون شناسی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر نامجو رایگان میباشد
خون شناسی و بانک خون ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد ارشد و دکتری پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400 
و داوطبان ارشد خارج از کلاس   
خانم دکتر نامجو جمعه 16 الی 23 PDF 4 جلسه
تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی خون شناسی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر نامجو رایگان میباشد.
خون شناسی و بانک خون دکتری 8 جلسه ای
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای دکتری ترم تابستان و پاییز   سال تحصیلی 1401_ 1400
  و داوطبان ارشد خارج از کلاس 
خانم دکتر نامجو  
4جلسه اول :
*چهارشنبه 16 الی 23
(ویژه دکتری مشترک با ارشد)
 
4 جلسه دوم :
*چهارشنبه16 الی 20
(ویژه دکتری)
PDF 8 جلسه (44 ساعت)
* 4جلسه اول کد چهارشنبه (28 ساعت) مشترک با ارشد : در  تاریخ های 17و 24 و 31 فروردین و 7  اردیبهشت برگزار میگردد.
*4 جلسه ی دوم کد چهارشنبه (16 ساعت) فقط ویژه دکتری : در تاریخ های 21 و 28 اردیبهشت و 4 و 11 خرداد فقط ویژه دکتری برگزار میگردد)
 
*نکته و تست خون شناسی و بانک خون دکتری  برای داوطلبان ثبت نامی کلاسی دکتری سال تحصیلی 1401_ 1400 رایگان میباشد.
*چنانچه داوطلب دکتری خون شناسی و بانک خون در سال تحصیلی 1401_1400 در کلاس ارشد خون شناسی و بانک خون ثبت نام کرده باشد و متقاضی ثبت نام در کلاس نکته و تست خون شناسی و بانک خون 8 جلسه ای باشد ، میبایست کد نکته و تست خون شناسی چهارجلسه ای (ویژه دکتری ) را هم ثبت نام نمایند.
* با توجه به نیاز کلاس و صلاحدید مدرس یک جلسه دیگر بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
خون شناسی و بانک خون دکتری 4 جلسه ای
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای دکتری ترم تابستان و پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
   و داوطبان ارشد خارج از کلاس 
خانم دکتر نامجو چهارشنبه 16 الی 20
 (ویژه دکتری)
اعلام میشود 4 جلسه (16 ساعت)
در تاریخ های 21 و 28 اردیبهشت و 4 و 11 خرداد  (فقط ویژه دکتری)
*نکته و تست خون شناسی و بانک خون دکتری برای داوطلبان ثبت نامی کلاسی دکتری سال تحصیلی 1401_1400   خانم دکتر نامجو رایگان میباشد.
* با توجه به نیاز کلاس و صلاحدید مدرس یک جلسه دیگر بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
تغذيه و رژیم درمانی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
  و داوطبان ارشد خارج از کلاس
استاد جلالی جمعه 16 الی 20
و
چهارشنبه 16 الی 20
PDF 6 جلسه
تاریخ های 19 و 24 و26 فروردین و 2 و 7 و9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی تغذیه و رژیم درمانی  ارشد و دکتری تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) استاد جلالی رایگان میباشد.
فیزیولوژی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
  و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر عبدی دوشنبه 16 الی 20
و
پنجشنبه 8 الی 12
PDF 8 جلسه
15 و 18 و 22 و 25 و 29 فروردین و 5 و 8 و 19 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی  فیزیولوژی  ارشد و دکتری تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر عبدی رایگان میباشد.
شیمی آلی و عمومی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد ترم تابستان و پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر اکبری دوشنبه 16 الی 21 PDF 6 جلسه
تاریخ های 15 و 22 و 29 فروردین و 5 و 19 و 26 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان شیمی آلی و عمومی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر اکبری رایگان میباشد.
*چنانچه داوطلب شیمی دارویی متقاضی نکته و تست باشد ، کلاس آفلاین آموزشگاه مجازی (نکته و تست آفلاین شیمی آلی ویژه شیمی دارویی) را باید ثبت نام نماید.
* با توجه به نیاز کلاس و صلاحدید مدرس دو جلسه دیگر بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد که روز و ساعت برگزلری آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
ژنتیک پایه و پزشکی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد ترم تابستان و پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
خانم دکتر  بهروز اقدم شنبه 9 الی 13 PDF سه جلسه
تاریخ های 20 و 27 فروردین و 10 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی ژنتيك پایه و پزشکی ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بهروز اقدم رایگان میباشد.
ژنتیک پایه و پزشکی ارشد   vip خانم دکتر  بهروز اقدم سه شنبه 9 الی 13
*شنبه 9 الی 13
PDF 6 جلسه
16 و 23 و 30 فروردین و 6 و 20 و 24 اردیبهشت
* جلسه آخر کلاس روز شنبه 24 اردیبهشت برگزار خواهد شد
**برگزاری تعداد جلسات بیشتر نسبت به کد عادی
**تقسیم تمامی مطالب ژنتیک پایه و پزشکی در جلسات نکته و تست vip
**بررسی تست های بیشتر
**ارائه برنامه مطالعه ی سرفصل های هر جلسه از سوی مدرس در شروع نکته و تست vip
 
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ژنتیک پایه و پزشکی ارشد دکتر اقدم (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس ژنتیک پایه و پزشکی vip دکتر بهروز اقدم باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
ژنتیک دکتری   vip خانم دکتر  بهروز اقدم سه شنبه 15 الی 19 PDF 6 جلسه
27 اردیبهشت و 3 و 10 و 17 و 24 و 31 خرداد
**برگزاری تعداد جلسات بیشتر نسبت به کد عادی
**تقسیم تمامی مطالب ژنتیک دکتری در جلسات نکته و تست vip
**بررسی تست های بیشتر
**ارائه برنامه مطالعه ی سرفصل های هر جلسه از سوی مدرس در شروع نکته و تست vip
** ویژه داوطبان دکترایی که تاکنون جمع بندی نکرده اند .
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ژنتیک دکتری دکتربهروز اقدم (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس ژنتیک دکتری vip دکتر بهروز اقدم باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
ژنتيك پایه و پزشکی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد های ارشد ترم تابستان و پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر اكبري جمعه 16 الی 19 PDF 4 جلسه
19 و 26 فروردین و 2 و9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی ژنتيك پایه و پزشکی ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر اکبری رایگان میباشد.
*ویروس شناسی ارشد و دکتری ترم پاییز دکتر یزدانی _ _           *کلاس نکته و تست درس ویروس شناسی برای داوطلبان ثبت نامی کلاس به همراه تدریس کلاسی در طول ترم تحصیلی انجام پذیرفته است و بصورت جداگانه برگزار نخواهد شد.
باکتری شناسی  ارشد
ویژه  داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد و دکتری  ترم تابستان و  پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر بلوری چهارشنبه 17:30 الی 22:30 PDF 3 جلسه
تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی باکتری شناسی ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بلوری رایگان میباشد.
باکتری شناسی  ارشد  vip
 
دکتر بلوری دوشنبه 20 الی 23
و
سه شنبه 20 الی 23
PDF 5 جلسه
تاریخ های 15 و 16 و 22 و 23 و 29  فروردین

**بررسی نکته به نکته سوالات کنکورهای سال گذشته و سوالات تالیفی
**ویژه داوطلبانی که تاکنون جمع بندی نکرده اند و یا مطالعه ی کمی داشته اند.
**حداکثر پوشش دهی در کمترین زمان
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست  باکتری شناسی vip دکتر بلوری باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
انگل شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد های ارشد و دکتری پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر بهروان سه شنبه 16 الی 20 PDF 3جلسه
تاریخ های 16 و 23 و 30 فروردین
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی انگل شناسی ارشد پاییز و دکتری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بهروان رایگان میباشد.
قارچ شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد ارشد و دکتری ترم پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاس
خانم دکتر فلاح دوشنبه 16 الی 20 PDF 4 جلسه
تاریخهای 15 و 22 و 29 فروردین و 5 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی قارچ شناسی ارشد پاییز و دکتری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر فلاح رایگان میباشد.
پرستاری داخلی و جراحی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم ارشد پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر شریعت جمعه  8 الی 12
و
یکشنبه 16 الی 20
PDF 6 جلسه
تاریخ های 19 و 21 و 26 و 28 فروردین و 2 و 9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی پرستاری داخلی و جراحی (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 دکتر شریعت رایگان میباشد.
پرستاری مادران و نوزادان ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم ارشد پاییز   سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر بگجانی پنجشنبه 16 الی 20 اعلام میشود 3 جلسه (10 ساعت)
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی پرستاری مادران و نوزادان (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 دکتر بگجانی رایگان میباشد.
بهداشت جامعه ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم ارشد پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان خارج از کلاس
دکتر بگجانی شنبه
18:30  الی 21:30
 
اعلام میشود 3 جلسه
تاریخ های 20 و 27 فروردین و 10 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی بهداشت جامعه ارشد پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بگجانی رایگان میباشد.
پرستاری کودکان ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد ترم پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان خارج از کلاس
دکتر بگجانی دوشنبه
18:30 الی 22:30
اعلام میشود 4 جلسه 
تاریخ های 15 و 22 و 29 فروردین و 5 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی پرستاری کودکان ارشد پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بگجانی رایگان میباشد.
روان پرستاری ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد ترم پاییز
 و داوطبان خارج از کلاس
استاد فریدونی چهارشنبه 17 الی 20 PDF 4 جلسه
تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین و 7 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی روان پرستاری ارشد پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400)  استاد فریدونی رایگان میباشد.
آمار روش تحقیق دکتری
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی دکتری ترم پاییز
و داوطبان خارج از کلاس
استاد فریدونی چهارشنبه 16 الی 20 PDF 4 جلسه
تاریخ های 21 و 28 اردیبهشت و 4 و 11 خرداد
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی آمار روش تحقیق دکتری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400)  استاد فریدونی رایگان میباشد.
زبان انگلیسی  ارشد  
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد پنجشنبه ارشد و دکتری ترم تابستان  سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد حیدرنیا
شنبه 12:30 الی 16
و
*جمعه 12:30 الی 16
( از فروردین )
PDF 5 جلسه
تاریخ های شنبه  7 و 14  اسفند ساعت  12:30 الی 16

* (از فروردین ماه کلاس در روزهای جمعه 12:30 الی 16 بصورت مشترک با کد جمعه تابستان برگزار میگردد.)
* تاریخ های جمعه 19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت ساعت 12:30 الی 16
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم تابستان استاد حیدرنیا  در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد جمعه ارشد و دکتری ترم تابستان  سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16 PDF 5 جلسه
تاریخ های جمعه 13 و 20  اسفند  و  19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم تابستان استاد حیدرنیا  در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی هر دو کد ارشد و دکتری  پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد حیدرنیا پنجشنبه
12:30 الی 16

و
*دوشنبه 8 الی 12
PDF 5 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 5 و 8 اردیبهشت
*(یک جلسه روز دوشنبه 5  اردیبهشت برگزار میگردد)
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم زمستان استاد حیدرنیا  در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی ارشد
(ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
استاد حیدرنیا جمعه 8:30 الی 12 PDF 5 جلسه
 تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 و 16 اردیبهشت
زبان انگلیسی ارشد
(ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
استاد خدادادی پنجشنبه 12 الی 16 PDF 5 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15  اردیبهشت
*مرور تمام لغات استفاده شده در کنکورهای ارشد سال ۸۳ تا ۱۴۰۰ به ترتیب دفعات تکرار لغات در کنکور
*حل و بررسی نکته به نکته مهم ترین تست های لغت و متن های کنکورهای سال های گذشته
آزمون های مروری تالیفی و بررسی آنها
زبان انگلیسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد کدهای ترم تابستان و پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد خدادادی جمعه 12 الی 16 PDF 5 جلسه
تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 و 16 اردیبهشت
فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی سال تحصیلی 1401_ 1400
*مرور تمام لغات استفاده شده در کنکورهای ارشد سال ۸۳ تا ۱۴۰۰ به ترتیب دفعات تکرار لغات در کنکور
*مرور مطالب تدریس شده با استفاده از تست های تالیفی و بررسی متن های مهم کتاب های معرفی شده توسط سنجش پزشکی
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز استاد خدادادی در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی ارشد vip استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 20 PDF 5 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15 اردیبهشت
*بررسی دقیق و نکته به نکته سوالات تالیفی بیشتر (سوالات شبیه سازی شده کنکور)
*بررسی متن های مهم کتاب های رفرنس معرفی شده توسط سازمان سنجش پزشکی
(بصورت کلی در نکته و تست VIP تمرین ها و تست های بیشتری بررسی می شود تا تسلط داوطلب روی مباحث بصورت چشمگیری افزایش پیدا کند. (دانشجو تا روز کنکور برای درس زبان هیچ مطلب و لغت دیگری غیر از مطالب دوره را نیاز نیست که مرور کند)
** چنانچه از داوطلبان کلاس زبان انگلیسی استاد خدادادی (ثبت نام شده سال تحصیلی 1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس زبان انگلیسی vip استاد خدادادی باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
زبان انگلیسی  دکتری  vip
 ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی دکتری
سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 20
و
*شنبه 16 الی 20
PDF 9 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15 اردیبهشت ( نکته و تست لغت و درک مطلب )
5 جلسه مشترک با  نکته و تست زبان انگلیسی ارشد vip میباشد)
*تاریخ های 17 و 24 و 31 اردیبهشت و 7 خرداد ( نکته و تست گرامر ویژه دکتری )
 
*بررسی مهم ترین تست های گرامر آزمون های زبان (MSRT ، MHLE، TOLIMO و ...) و مرور مطالب مهم گرامری در قالب بررسی تست ها
*بررسی دقیق و نکته به نکته سوالات تالیفی بیشتر (سوالات شبیه سازی شده کنکور)
*بررسی متن های مهم کتاب های رفرنس معرفی شده توسط سازمان سنجش پزشکی
(بصورت کلی در نکته و تست VIP تمرین ها و تست های بیشتری بررسی می شود تا تسلط داوطلب روی مباحث بصورت چشمگیری افزایش پیدا کند. (دانشجو تا روز کنکور برای درس زبان هیچ مطلب و لغت دیگری غیر از مطالب دوره نیاز نیست مرور کند)
*چهار جلسه از کلاس نکته و تست زبان انگلیسی  دکتری  vip ( گرامر ویژه دکتری)  شامل تاریخ های 17 و 24 و 31 اردیبهشت و 7 خرداد ،برای داوطلبان ثبت  نامی زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400)  استاد خدادادی رایگان میباشد.
** چنانچه از داوطلبان کلاس زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی (ثبت نام شده سال تحصیلی 1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس زبان انگلیسی vip استاد خدادادی باشند، شامل 30 % تخفیف خواهند شد.
 * کلیه مبالغ بر حسب واحد "تومان" می باشد.
 *کلیه کلاس های نکته و تست از جلسه اول در بستر وب پلاس (کلاس آنلاین ) برگزار میگردد .
 *جهت ورود به محیط وب پلاس (کلاس آنلاین)، اطلاعات مورد نیاز زیر یک روز قبل از برگزاری کلاس بین ساعت 17 الی 20 از سوی بخش آموزش برای داوطلبان پیامک خواهد گردید:
         -لینک دانلود نرم افزار کلاس آنلاین             -رمز عبور و نام کاربری            - چگونگی استفاده از نرم افزار            -لینک دعوت به گروه کلاسی تگرامی درس مذکور

  *جزوه کلاس های نکته و تست بصورت فایل PDF در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که لینک دانلود آن یک روز قبل از جلسه اول کلاس بین ساعت 17 الی 20  از طریق پیامک برای داوطلبان ارسال خواهد شد.
           - جزوات کلاس های نکته و تست ایمنی شناسی استاد صفدریان و نکته و تست بیوشیمی دکتر رضویان  که بصورت کتاب کار  ارائه میگردد.
  *شهریه کلاس و هزینه کتاب های کار  از هم مجزا هستند.
  *کلاسهای نکته و تستی که جزوات آنها برحسب کتاب کار می باشد می بایست به صورت جداگانه توسط داوطلب تهیه شود.
 _ داوطلبان ثبت نام تهران میبایست کتاب های کار ذکر شده در جدول بالا را از فروشگاه انتشارات موسسه سفارش و تهیه نمایند : ☎️( فروشگاه انتشارات دفتر مرکزی تهران) 66568621 021 داخلی 2
 _ داوطلبان ثبت نام نمایندگی میبایست کتاب های کار ذکر شده در جدول بالا را از نمایندگی شهر خود سفارش و تهیه فرمایند.
          *کلاس نکته و تست درس ویروس شناسی برای داوطلبان ثبت نامی کلاس به همراه تدریس کلاسی در طول ترم تحصیلی انجام پذیرفته است و بصورت جداگانه برگزار نخواهد شد.      
          ***کلیه ویدئوهای بازپخش کلاس های نکته و تست از جلسه اول  تا  جلسه آخر ، یک هفته بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد بهداشت  در پنل کاربری داوطلبان باقی خواهد ماند و سپس حذف خواهد شد.
-کلاس های نکته و تستی که بصورت مشترک ارشد و دکتری برگزار میگردند ، یک هفته بعد از بعد از برگزاری کنکور دکتری بهداشت در پنل کاربری داوطلبان باقی خواهد ماند و سپس حذف خواهد شد.
 
داوطلبان تهران  جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام  با شماره های اعلام شده تماس حاصل نمایید :
☎️(دفتر مرکزی تهران) 66568621 021 داخلی  1   
 
داوطلبان سایر شهرها جهت کسب اطلاعات و ثبت نام با نمایندگی شهر خود تماس حاصل نمایند.