۱۹ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 226

آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97

آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97

باتوجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، فرصت مجدد جهت ثبت نام درنظر گرفته شده است لذا داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشدهاند یا هزینه ثبت نام را پرداخت نموده و ثبت نام نکردهاند و همچنين افرادی که نياز به تصحيح و ویرایش اطالعات و مدارک خود دارند، میتوانند از تاریخ 97/1/26 لغایت 97/1/28 نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.