<![CDATA[گروه آموزشی تالیفی علوم پزشکی دکتر خلیلی]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 Zend_Feed ar-sa http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد تمدید شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آمادگی برگزاری کلاس‌های حضوری را داریم/لزوم تامین استانداردهای آموزشی در سال آینده]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کارنامه کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1 1400-1399]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-1400-1399 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته کنکور ۱۴۰۰ ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وژه آمادگی کنکور 1400]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-1400 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه جدید وزارت بهداشت در مورد رشته ارشد آموزش هوشبری]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش آنلاین مشاوره ای کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت پرسش و پاسخ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فروش IQB پلاس ایمنی شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-iqb-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نمونه کارنامه کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 3 1400-1399]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-1400-1399 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آزمونهای آزمایشی 4 مرحله ای]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-4-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان برگزاری آزمون ارشد و کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد/افزایش روزهای برگزاری آزمون]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ارشد پزشکی ۹۹ اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نمونه کارنامه کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2 1400-1399]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-1400-1399 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری سیاست های غذا و تغذیه هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری فیزیک پزشکی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری قارچ شناسی پزشکی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز مهلت مجدد ثبت نام آزمون ارشد ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری طب سنتی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری کاردرمانی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری مامایی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[20% تخفیف و ارسال رایگان کلیه کتابها انتشارات گروه تالیفی دکترخلیلی در اولین نمایشگاه مجازی کتاب]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/20-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-1-%D8%AA%D8%A7-6-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[لیست کتابهای انتشارات کروه تالیفی دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[در خصوص عدم پذیرشرشته آموزش ھوشبری در آزمون كارشناسي ارشد رشتهھاي گروه پزشكي سال١٤٠٠]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%BE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%DA%BE%D8%A7%3F-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84%3F%3F%3F%3F Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد آموزش هوشبری هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد انگل شناسی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم تغذیه هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی هستند؟!]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF- Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد علوم تشریحی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی هستند؟!]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF- Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد بیوشیمی هستند؟!]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF- Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد علوم پزشکی تمدیدشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعطای بن کتاب به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد سم شناسی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هستند؟!]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF- Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد فیزیولوژی هستند؟!]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF- Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نمونه تدریس اساتید در کلاسهای وبکنفرانس]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آخرین فرصت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF- Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاوره و برنامه ریزی طرح نجات]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آمار نهایی داوطلبان آزمون ارشد ۱۴۰۰ اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان توزیع کارت آزمون ارشد اعلام شد/امشب آخرین مهلت ثبت نام]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فردا آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد/اعلام زمان برگزاری آزمون ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت ثبت نام آزمون ارشد تمدید شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد از ۲۵ آذر]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ توضیح سازمان سنجش در خصوص روش پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۰]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاهده سه جلسه‌ی اول کلاس‌های وب‌کنفرانس برای تمام دروس]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A8%3F%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون ارشد ۱۴۰۰ از فردا]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کارنامه داوطلبان کنکور ارشد و دکتری]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جشنواره رتبه های برتر کنکور 99. بدون ماسک وارد شوید!]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-99-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تمامی آزمون‌های بین الملل از روز شنبه اول آذر ۹۹ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ تا روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰ لغو شده است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از ۱۶ آذرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[گزیده سخنرانی های دکترخلیلی و اساتید در همایشهای‌ بزرگ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%3F-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام مهمانی دانشجویان علوم پزشکی از امروز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد مددکاری اجتماعی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد مدیریت توانبخشی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد مدیریت سلامت و ایمنی محیط زیست (HSE)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-hse Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد نانوفناوری پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد ویروس شناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد گفتاردرمانی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%3F%D8%A7%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد تاریخ علوم پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد تکنولوژی اتاق عمل]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد خون شناسی و بانک خون (هماتولوژی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد رفاه اجتماعی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد ژنتیک پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد ژورنالیسم پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد سلامت سالمندی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد سلامت و ترافیک]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد سم شناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد شنوایی شناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد علوم تشریحی (آناتومی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد فیزیولوژی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد قارچ شناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد کاردرمانی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد بینایی سنجی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد شیمی دارویی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد علوم و صنایع غذایی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد اقتصاد بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد اکولوژی انسانی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد انفورماتیک پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد انگل شناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد ایمنی شناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد باکتری شناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد بیوشیمی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%3F%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد آمار زیستی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد آموزش بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-hta Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد ارگونومی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد اقتصاد بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازار کار و آینده شغلی ارشد آموزش هوشبری]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان برگزاری آزمون‌های ۱۴۰۰ اعلام شد/آغاز ثبت‌نام کنکور از ۱۲بهمن]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه های قبولی رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[معرفی بازار کار، دروس و ضرایب و آینده شغلی رشته های کارشناسی ارشد علوم پایه پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ امکان تقسیط شهریه برای دانشگاه آزادی ها]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان مصاحبه آزمون لیسانس به پزشکی تغییر یافت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[واحدهای عملی برای دانشجویان ساکن تهران حضوری برگزار خواهد شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ فعالیت اداری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی هفته جاری برقرار است.]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[میزان افزایش شهریه دانشگاه‌های غیرانتفاعی اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج نهایی ارشد ۹۹ در هفته آخر مهر]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نحوه ثبت‌نام کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد به‌زودی اعلام می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%3F%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ نتایج آزمون های جامع شهریور وزارت بهداشت اعلام شد. ( داوطلبانی که محل آزمون آنها سنجش پزشکی بوده)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۹ آغاز شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B9%DB%B9-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی تمدید شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آشنایی با علوم پزشکی شهید بهشتی همزمان با آغاز مهلت انتخاب رشته کنکور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ عدم تغییر در شهریه دانشجویان شهریه پرداز علوم پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته محل کنکور کارشناسی ارشد بهداشت توسط مشاورین گروه دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته بیش از ۲۲۹ هزار داوطلب در آزمون ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B2%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[۱۰ دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی برای دانشجویان کارشناسی اشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اجباری به حضور ۳ هفته ای دانشجویان جدید الورود در دانشگاه نیست]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت ثبت‌نام بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برای سال تحصیلی جدید، ظرفیت خوابگاه‌ های دانشگاه‌ تهران از ۶ نفر به ۲ نفر کاهش یافته است.]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازگشایی دانشگاه ها از ۱۵ شهریور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت نام رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشجویان کم برخوردار امسال بورسیه می شوند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[شروع نیمسال جدید از ۱۵ شهریور قطعی است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رئیس دانشگاه آزاد: در حال تغییر نوع برنامه‌ریزی‌هایمان برای ترم آینده هستیم.]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%3F%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%3F%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نحوه برگزاری ترم جدید برای نودانشجویان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تاریخ برگزاری آزمون MSRT]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-msrt Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۹ منتشر شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ نحوه آموزش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ترم آینده]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه شماره 23 مرکز سنجش پزشکی در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات متقاضیان استفاده از سهیه استعداد درخشان كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%3F-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش بزرگ کارشناسی ارشد مرداد 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 99 وزارت بهداشت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[حذف کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تحلیل و پاسخنامه تشریحی کنکور کارشناسی ارشد 400-99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-400-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آغاز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از فردا]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آغاز تکمیل فرم خوداظهاری داوطلبان کرونایی کنکور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امکان آموزش حضوری برای ترم آینده وجود ندارد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دستورالعمل درج تاریخ فراغت از تحصیل نیمسال دوم ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ترم آینده دانشجویان از اول آبان/طرح پیشنهادی وزارت علوم برای نحوه آموزش نو دانشجویان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امیدوارم کنکور را درموعد مقرر برگزارکنیم/اگر مجلسی‌ها نظری غیراین دارند به ستادکرونا اعلام کنند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%3F%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ اعلام جزئیات ثبت‌نام در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ تسهیلات دانشگاه تهران برای دروس عملی دانشجویان مقاطع مختلف]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ کلید سئوالات آزمون ارشد منتشر شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%3F%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ مهلت توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی تمدید شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان برگزاری و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B9%DB%B9 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جدول زمانبندی گروه های امتحانی ارشد بهداشت 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دهه دوم شهریور؛ اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%3F-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ کلید سئوالات آزمون ارشد فردا منتشر می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%3F%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از امروز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاسهای تلگرام پلاس برای دروس گروه علوم پایه پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آغاز سومین آزمون کرونایی کشور از فردا/آزمون ارشد ۹۹ طی سه روز برگزار می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B9-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آغاز توزیع کارت آزمون ارشد از فردا]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[حذف کنکور فعلا اجرایی نیست/داوطلبان ارشد آماده آزمون باشند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانلود رایگان دفترچه کنکور و پاسخنامه کلیدی کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم پایه پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[لیست بسته های آموزشی در رشته های کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانلود رایگان دفترچه کنکور و پاسخنامه کلیدی کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم پایه پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دستورالعمل برگزاری کلاس‌های عملی دانشگاه آزاد ابلاغ شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ آمادگی پیام نور برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاه‌ها ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%3F%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش‌های جمع بندی ویژه ارشد بهداشت 99-98 / حضوری و وب کنفرانس (آنلاین)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-99-98-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش‌های جمع بندی یک روز ویژه دکتری (برگزاری حضوری و آنلاین)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نمایشگاه کتاب سراسری گروه آموزشی تالیفی دکترخلیلی همراه با تخفیف ویژه‌ی خدمات و محصولات]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3F%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در قالب DVD همراه با رفع اشکال آنلاین]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%3F%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-dvd-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان بندی جدید ، استعداد درخشان، ظرفيت رشتههای داروسازی آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%3F%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%3F-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%8499 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه کلاس های رفع اشکال آنلاین روز سه شنبه 20 خرداد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-20-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امتحانات دانشگاه علامه طباطبایی به صورت مجازی برگزار می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-3 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ برگزاري آزمون (الكترونيكي) زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2020) ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%3F-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%3F-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%3F-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%3F%D8%AE%3F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%3F-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%3F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%3F%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%3F%3F%3F-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%3F%D8%B3%3F-%D9%BE%3F%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-tolimoe-a2020 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برگزاری آزمون های بین الملل در ایران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آمار نهایی شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[صدور مجوز پذیرش رشته بھداشت محیط- بهداشت پرتوھا]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DA%BE%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%DA%BE%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش اطلاعات کارشناسی ارشد 1399وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-1399%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ شروع مهلت مجدد ثبت‌نام و ویرایش آزمون کارشناسی‌ارشد ۹۹ پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ تاریخ جدید برگزاری آزمون‌های وزات علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فرصت سنجش و ارزیابی خود را از دست ندهید]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[قابل توجه شرکت کنندگان آزمون های آزمایشی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تندتر بخون، بیشتر بخون... شروع دوره تندخوانی و مطالعه صحیح]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD تندتر بخون، بیشتر بخون... شروع دوره تندخوانی و مطالعه صحیح ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری آزمون آزمایشی 2 اسفند به 9 اسفند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نکته و تست کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی ویژه کنکور 99-98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA نکته و تست کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی ویژه کنکور 99-98
فرصتی برای جمع بندی و مرور دروس رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ]]>
Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330
<![CDATA[لغو مصوبه تعیین حد نصاب نمره مصاحبه دکتری به کنکور ۹۹ می رسد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کارگاه ۴ روزه وب کنفرانس تفسیر تست های آزمایشگاهی، اینبار بصورت وب کنفرانس در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امکان گذراندن برخی دروس در هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری نمایشگاه سراسری خدمات و محصولات موسسه دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تاسیس دانشگاه جدید مشروط به تاسیس استان جدید است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاس مجازی در منزل!]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF کلاس های وب پلاس در سراسر کشور آغاز شد ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اصلاح ایرادات مطالعاتی شما در دو جلسه مشاوره]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی سال تحصیلی 1399-1400 آغاز شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1399-1400-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[حذف حد نصاب 25% نمره زبان در کنکور کارشناسی ارشد 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-25-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-99-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه شماره 2 و 3 سنجش پزشکی - در خصوص دروس و ضرایب و منابع کنکور ارشد 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نمایشگاه تخصصی کتاب‌های دانشگاهی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-26-%D8%AA%D8%A7-29%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-25-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%A7%3F%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-100-%D8%AA%D8%A7-150-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF  نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی ایران با شعار «کتاب، دانشگاه، توسعه» از ۲۶ آذر ۹۸ به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برای سومین سال برگزاری کلاسهای وب کنفرانس در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۸ اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B8-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه برگزاری آزمون آزمایشی موسسه دکتر خلیلی در تاریخ 8 آذرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاس انگل شناسی کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت. جلسه اول به صورت رایگان و آزمایشی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1400 در سایت سنجش پزشکی منتشر شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای ویژه آمادگی کارشناسی ارشد وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جشنواره رتبه های برتر کنکور 98 (کارشناسی ارشد و دکتری)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای حضوری آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 99 رشته های علوم پایه پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-99-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه برگزاری کلاسهای مجازی تلگرامی دروس گروه علوم پایه پزشکی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش رایگان کنکور دکتری وزارت بهداشت مهرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش مشاوره ای رایگان ویژه آمادگی کنکور دکتری وزارت بهداشت 18 مهرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-18-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[لیست قبولی های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کنکور سال 98 از خانواده بزرگ دکتر خلیلی در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-1000-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته محل کنکور کارشناسی ارشد بهداشت 98 توسط دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه ترم تابستان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه پزشکی سال 99]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نمایندگیهای فعال گروه آموزشی تالیفی پژوهشی دکترخلیلی در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%3F%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی و تشریحی کنکور ارشد وزارت بهداشت 99-98 (توسط اساتید برتر گروه آموزشی دکترخلیلی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-99-98-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته تخصصی آزمون کارشناسی ارشد 98 وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری وزارت بهداشت 99-98توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-99-98%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش های جمع بندی وبکنفرانس آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 (برگزاری در سراسر کشور)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[گروه های تلگرامی آموزش رایگان کلیه دروس علوم پزشکی توسط اساتید مجرب دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اطلاعیه اضافه شدن رشته/محل‌های گروه علوم پزشکی به سامانه ثبت نام بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعداد‌های درخشان) را صادر کرد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AD%D9%84%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اطلاعیه اضافه شدن رشته/محل‌های گروه علوم پزشکی به سامانه ثبت نام بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعداد‌های درخشان) را صادر کرد]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[گروه آموزشی تالیفی پژوهشی دکترخلیلی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و زمان اعلام نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركزسال 1398]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%3F%D8%AE-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%3F%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%3F%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-phd-%D9%86%3F%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%3F%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم در سال 98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان و مکان شرکت در آزمون آزمایشی 6 اردیبهشت (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت شعبه مرکزی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-6-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[طرح مشاوره برنامه آخر]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای نکته و تست و همایش های جمع بندی ویژه کارشناسی ارشد 98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98 بهترین فرصت مرور و جمع بندی جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 98]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[گروه آموزشی دکترخلیلی کلاس وب کنفرانس دروس مامایی را برگزار می کند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اردوی مطالعاتی نوروز 98 ویژه کارشناسی ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-98 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[شروع آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد 8 مرحله ای از بهمن ماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فرصت بافیمانده را از دست ندهید! ترم زمستان آغاز شد ...]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تخفیفات ویژه روز دانشجو از تا 22 آذرماه 97 در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88 یک هفته تخفیفات ویژه کلاسهای حضوری، بسته های آموزشی، کلاسهای مجازی، آزمون آزمایشی و مشاوره تخصصی به مناسبت روز دانشجو]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مبانی اپیدمیولوژی، مقدمات آمار زیستی، اصطلاحات پزشکی، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماریها در دو روز در هفته]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C مبانی اپیدمیولوژی، مقدمات آمار زیستی، اصطلاحات پزشکی، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماریها در دو روز]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همه چیز در مورد آزمون لیسانی به پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%3F-%D8%B4%D8%B1%3F%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%3F%D9%84%3F-99-1398 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاسهای تلگرامی ویژه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم 98-97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-98-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشگاه تهران بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جذب دانشجو در چهار رشته جدید پیراپزشکی در علوم پزشکی ایران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر فرزاد شیدفر با اعلام این خبر افزود: چهار رشته مقطع دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، کارشناسی ارشد اتاق عمل، کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی و دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی در این دانشکده راه اندازی شد.]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[راه‌اندازی دوره‌های دکتری پیوسته از مهر 98 در دانشگاه تربیت مدرس]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-98-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3

راه‌اندازی دوره‌های دکتری پیوسته از مهر 98 در دانشگاه تربیت مدرس

]]>
Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330
<![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص جداول رشته هاي امتحاني و مواد امتحانی آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته ,وزارت علوم سال 1398]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%3F-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%3F-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%BE%3F%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان آمادگی کنکور کارشد ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت کارشناسی ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[توضیح وزیر بهداشت درباره عدم پذیرش دانشجویان پزشکی از سال ۲۰۱۹]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جلسه صفرم استعداد تحصیلی استاد مدنی را رایگان تجربه کنید]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش مشاوره ای رایگان ویژه آمادگی کنکور دکتری وزارت بهداشت 12 مهرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-12-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[معرفی رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98-97 گروه آموزشی دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-97-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-21-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته استعدادهای درخشان آزمون ارشد علوم پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نتیجه بررسی ظرفیت‌های آزمون ارشد پزشکی تا عصر امروز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 اعلام نتیجه بررسی ظرفیت‌های آزمون ارشد پزشکی تا عصر امروز
 
]]>
Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330
<![CDATA[دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی 98-97 امروز منتشر می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته محل کنکور کارشناسی ارشد بهداشت 97 توسط مشاورین گروه آموزشی دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-97-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاوره تخصصی در طرح مشاوره v.vip تحت نظارت شخص دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-vvip-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری دوره چهل و هشتم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه (دریافت کارت ورود به جلسه)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-mhle-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-18-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کارت ورود به جلسه دوره نهم آزمون ملی دندانپزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98-97 در سایت سنجش پزشکی منتشر شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-97-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی و تشریحی کنکور ارشد وزارت بهداشت 98-97 (توسط اساتید برتر گروه آموزشی دکترخلیلی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تحلیل پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری وزارت بهداشت ٩٨-٩٧ توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%A9%D9%A8-%D9%A9%D9%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بررسی بیش از900 تست ارشد و دکتری + مهمترین نکات رفرنس‌ها در دو ساعت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2900-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%3F%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 98 - تابستان انقلاب و میرداماد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش مشاوره ای آمادگی و مدیریت جلسه ی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت 97 (حضوری و غیرحضوری)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته تخصصی آزمون کارشناسی ارشد 97 وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-97-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه همایشهای جمع بندی دروس کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه 1 تیرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه 4 خردادماه ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تعیین حد نصاب نمره زبان در آزمون ارشد 98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[سایت آموزش اقتصاد بهداشت (استاد علیزاده)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF- Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه وزارت علوم آزمون 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش های جمع بندی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز فرصت مجدد ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از 18 فروردین 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-18-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98 افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98 ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اردوی مطالعاتی نوروز 97 ویژه کارشناسی ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص آزمون لیسانس به پزشکی 98-97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-98-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون 1 شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-1-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[قابل توجه داوطلبان آزمون های آزمایشی گروه آموزشی تالیفی دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-12-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون آزمایشی 6 بهمن ماه (انقلاب)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-6-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری دوره های مجازی از طریق درگاه سایت موسسه دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای حضوری ترم زمستان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان آمادگی کنکور کارشناسی ارشد پنجشنبه 4 آبان ماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان کارشناسی ارشد 27 مهر 96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-27-%D9%85%D9%87%D8%B1-96 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تغییر زمانی آزمون ارزیابی رایگان از 28 مهر به 12 آبان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-28-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-12-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فرصت استثنایی مشاوره رایگان استعداد تحصیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه مشاوره رایگان با اساتید (حضوری و تلفنی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-96 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[شروع جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از فردا (وزارت علوم)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[توضیحات مرکز سنجش آموزش پزشکی درمورد "تاخیر در اعلام نتایج آزمون وزارت بهداشت"]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری رایگان دوره آمادگی زبان دکتری (ویژه رتبه های برتر کارشناسی ارشد 95)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاوره ویژه کارشناسی ارشد، دکتری و غیرتحصیلی با دکتر خلیلی (تلفنی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رشته های جدید دپارتمان مشاوره تخصصی در مقطع ارشد و دکتری برای آزمون 97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-97 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش کارشناسی ارشد رایگان 19 مرداد 96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-19-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-96 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فراخوان جذب نمایندگی فعال دکتر خلیلی در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاوره حضوری رایگان با اساتید موسسه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دریافت پاسخنامه کلیدی و تشریحی کنکور ارشد وزارت بهداشت 96-97]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-96-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برای کنکور 97-96 با مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر گام بردارید]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%3F%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-97-96 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کارت ورود به جلسه آزمون ارشد بهداشت 96 روی سایت سنجش پزشکی قرار گرفت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-96-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه همایش های جمع بندی یک روزه آزمون ارشد وزارت بهداشت 96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-96 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد آزاد تا ۱۷ تیر]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تخفیف 10 تا 30 درصدی همه خدمات موسسه دکترخلیلی در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-10-%D8%AA%D8%A7-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-20-%D8%AA%D8%A7-27-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز انتخاب رشته ارشد 96 وزارت علوم از 21 تا 25 خرداد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-96-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-21-%D8%AA%D8%A7-25-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت علوم آزمون 96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-96 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش دو روزه تکنیکهای عملی (سرولوژی) و مقالات ایمنی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته تخصصی آزمون کارشناسی ارشد 96 وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-96-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پاسخنامه آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت 96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-96 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[گروه تالیفی دکترخلیلی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دریافت دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم سال 1396]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دفترچه راهنمای آمون دکتری وزارت علوم 96 منتشر شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-96-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه همایش های یک روزه وزارت علوم گروه آموزشی تالیفی دکترخلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پیک عیدانه سال 1396گروه آموزشی و تالیفی دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلیه کلاسهای آموزشگاه دکتر خلیلی تا 13 فروردین تعطیل می باشد.]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-13-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اردوی مطالعاتی نوروز 96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اولین دوره آموزشی ایمونولوژی مجازی دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/drkhalilidkgir Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت شرکت در آزمون دکتری پزشکی/ مدارک مجاز اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از اول اسفند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF آغاز ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از اول اسفند ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تخفیف های ویژه به مناسب دهه فجر]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد از شنبه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تعرفه ثبت نام برای آزمون‌های سال 96 ابلاغ شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دفترچه آزمون دستیاری ۹۶ منتشر شد/ آغاز ثبت نام از اول بهمن]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[عودت وجوه ثبت نام کنندگان آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF بازگشایی مجدد سامانه عودت وجوه ثبت نام کنندگان آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از اول بهمن]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[راه‌اندازی اولین آزمایشگاه آموزشی نانو در دانشگاه سمنان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری سیزدهمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88 برگزاری سیزدهمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز اعزام 16 هزار دانشگاهی به عتبات از اول بهمن]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-16-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام سومین دوره آزمون دستیاری پزشک خانواده/ برگزاری آزمون در 28 بهمن 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-28-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه دهمین دوره پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي سال 1396]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%3F%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%3F-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی آلمان قطعی است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی آلمان قطعی است ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جذب دانشجو در رشته «ترافیک و سلامت» از سال آینده]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%3F%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران تجمیع می‌شوند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشکده علوم پایه و فناوری‌ های نوین علوم پزشکی راه‌ اندازی می‌ شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%3F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%3F-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[سرنوشت هیچ کدام از رشته‌های مشترک نهایی نشده است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی آزاد از اول اسفند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[عواقب سوء انتقال «روانشناسی ورزشی» به وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D9%88%3F-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%3F%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در دانشگاه کردستان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت‌ نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 امروز آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون‌های فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی خارج از کشور در هفته جاری]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%3F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1396]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86 امروز آخرین مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص چگونگی عودت وجوه داوطلبان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[سازمان سنجش نقشی در تغییر ضرایب یا حذف برخی گرایشش ها ندارد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[وزارت بهداشت به جای تصاحب "روانشناسی بالینی" از فارغ‌التحصیلان این رشته استفاده کند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%3F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF وزارت بهداشت به جای تصاحب "روانشناسی بالینی" از فارغ‌التحصیلان این رشته استفاده کند ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از امروز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از امروز ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش طرح طلایی مکاتبه ای 8 دی ماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-8-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تخفیف های 16 آذر ویژه روز دانشجو در سراسر کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-16-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[7 درصد صندلی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خالی هستند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF 7 درصد صندلی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خالی هستند ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[قابل توجه داوطلبان آزمون 13 مرحله ای ارشد بهداشت و 10 مرحله ای ارشد علوم (تهران)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-14-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام اسامی پذیرفته‌ شدگان تکمیل ظرفیت ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%3F-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام آخرین مهلت ثبت‌ نام در آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز، آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF امروز، آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش در نمایندگی اهواز 18 مهرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-18-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 برگزاری همایش در نمایندگی اهواز 18 مهرماه]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آزمون آزمایشی ارزیابی 2 (ویژه داوطلبان شرکت در آزمون آزمایشی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افزایش سهم مصاحبه آزمون ph.D]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-phd Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان کارشناسی ارشد 15 مهر 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-15-%D9%85%D9%87%D8%B1-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از فردا]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد (ویژه وزارت علوم)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام MHLE (برگزاری آزمون 19 مهر)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-mhle-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-19-%D9%85%D9%87%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[موافقت وزارت بهداشت با انتقال 99 دانشجو به داخل کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-99-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز دومین دوره اعطای بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 آغاز دومین دوره اعطای بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج نهایی آزمون دستیاری امروز اعلام می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[راه‌ اندازی رشته های میکروب‌ شناسی و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%3F-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد از ساعت 15امروز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-15%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 اعلام نتایج آزمون ارشد آزاد از ساعت 15 ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مرکز پژوهشی گیاهان دارویی تأسیس می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%3F%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد و دکتری بهداشت و علوم96]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 موسسه دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کانال تلگرام گروه دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره پایان‌نامه دانشجویی اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%3F%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشگاه آزاد دیگر آزمونی برگزار نمی کند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF دانشگاه آزاد دیگر آزمونی برگزار نمی‌کند]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تغییرات آزمون دکتری وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%D8%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رشته هایی که امکان شرکت در کنکور تغذیه را دارند، همان رشته هایی هستند که در دفترچه کنکور ذکر شده است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افزودن 120 رشته در مقاطع ارشد و دکتری واحد علوم و تحقیقات به دفترچه آزمون]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-120-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تشکیل تیم کارشناسی برای اعطای پروانه نظام پزشکی به دانش آموختگان برخی رشته ها]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد بهداشت 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان انتشار نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF زمان انتشار نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[لزوم تعدیل ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افزایش ظرفیت پذیرش رتبه‌های برتر کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تهران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آخرین وضعیت انتقال رشته‌های مرتبط با سلامت به وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رکود صنعت مانعی برای اجرای پروژه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[16 مرداد آخرین مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی ارشد و دکتری آزاد 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/16-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 16 مرداد آخرین مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی ارشد و دکتری آزاد 95 ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[شرایط و نحوۀ مهمان شدن دانشجویان در دانشگاه تهران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%3F-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 شرایط و نحوۀ مهمان شدن دانشجویان در دانشگاه تهران ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[وزیر بهداشت: رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نباید نمایشی باشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%3F%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF وزیر بهداشت: رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نباید نمایشی باشد ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج آزمون کارشناسی 95 ارشد دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[*اطلاعیه مهم*]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-2 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان 10 تیرماه 95 ارشد وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-10-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-95-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تمدید مهلت ثبت نام آزمون ارشد آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1395 در یک نگاه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افرادی که موفق به ثبت نام آزمون ارشد بهداشت نشده اند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تسهیلات نظام وظیفه برای دانش آموختگان برتر در مقطع کارشناسی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد در رشته های جدید]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری دوره آمار در قالب نکته و تست]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعيه در خصوص افزایش رشته امتحانی جدید و تغييرات منابع برخی از رشته های آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال 96-95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%3F%3F%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[شروع ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چهل و سومین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%3F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F-%D9%BE%D8%B0%3F%D8%B1%D8%B4%3F-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%3F%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%D9%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%3F%D9%86%D9%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تالار گفتگو برای تبادل نظر و تازه‌های کنکور ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه نهمين دوره پذيرش دانشجوي لیسانس به پزشکی سال 1395]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85%3F%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%3F%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%3F-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام ارشد پزشکی 95 از اول بهمن / امکان انتخاب دو رشته]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-95-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو پنجشنبه برگزار می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز فراخوان جذب هیات علمی پزشکی دانشگاه آزاد از 19 دی 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-19-%D8%AF%DB%8C-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی 94 در هفته جاری]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-94-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[چهارشنبه آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد و دکتری آزاد 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امروز، آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد و دکتری آزاد 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نمایشگاهی برای اشتغال و کار دانشجویان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[منابع امتحانی داروسازی در آزمون ارشد پزشکی 95 منتشر شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-95-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تمدید مهلت ثبت نام دکتری تخصصی و ارشد دانشگاه آزاد 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پذیرش دانشجوی “دستیار پزشک خانواده” در دانشگاه علوم پزشکی شیراز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اولین جلسه باکتری شناسی (ترم زمستان) استاد بلوری ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت و جزئیات تغییر رشته و گرایش پیام نور اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتشار فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد از 5 دی 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-5-%D8%AF%DB%8C-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فرصت سه روزه در اسفندماه برای جاماندگان کنکور ارشد 95(ویژه علوم)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-95%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[راه اندازی وب سایت ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تغییرات تاریخ برگزاری آمون آزمایشی ارشد بهداشت 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فردا آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور ارشد 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-95-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آزمون زبان وزارت بهداشت پنجشنبه ۲۶ آذرماه ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-mhle-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آزمون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 4 دی 94 برگزار می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-4-%D8%AF%DB%8C-94-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[توصیه وزارت بهداشت برای علاقمندان به ادامه تحصیل در هند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهلت ثبت نام کنکور ارشد علوم تا چهارشنبه تمدید شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95-94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-95-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جدول زمانبندی آزمونهای وزارت علوم امسال]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون های ارشد و دکتری آزاد از دوشنبه 16 آذرماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعطای مدرک تحصیلی به خانواده شهدای دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[شروع ثبت نام آزمون ارشد وزارت علوم 95]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[شروع کلاسهای داروسازی از ابتدای دی ماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کارگاه دو روزه تندخوانی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امکان تغییر رشته دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از 9 آذر 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افت کیفیت درمان مردم با افزایش بی رویه پذیرش دانشجوی پزشکی کنکور 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون‌های ارشد و دکتری آزاد از 16 آذر 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-16-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[سامانه فروش اینترنتی دو آزمون تافل بین المللی فعال شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش مشاوره و برنامه ریزی تخصصی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تغییر نحوه پذیرش بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه دانشگاه تهران برای ثبت نام پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تکمیل ظرفیت دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه آزاد در بهمن ماه 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاسهای نکته و تست برای آزمون ارزشیابی داروسازی خارج از کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانلود سوالات کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری صد و دومین دوره آزمون زبان تولیمو در روز پنج شنبه ۲۱ آبان ماه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی تربیت مدرس از سال آینده]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نحوه پذیرش دانشجوی پولی توسط دانشگاههای دولتی اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جزئیات شیوه‌نامه کنکور دستیاری 95 / اعمال معدل و نمره پیش کاروزی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%3F%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-95-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دوراهی دانشجویان پس از فارغ‌ التحصیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%3F-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ایران جزو 10 کشور برتر تکنولوژی نانو است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-10-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی از 10 آبان 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-10-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان کارشناسی ارشد 6 آبان 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش یک روزه جمعه بندی دکتری]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام قبولی های پردیس البرز وکیش دانشگاه تهران از 5 آبان 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشگاه علوم پزشکی مجازی در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد 94 از هفته آینده]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون آیلتس آغاز شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم 94 از امروز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-94-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مدارک کدرشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد در صورت تأیید وزارت علوم معتبر است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%3F%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کمبود ردیف استخدام برای هیات علمی پزشکی/ جذب هزار نفر در سال ۹۴]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B4 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد 94 اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه شماره 17 سنجش در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%3F-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%3F%D9%84%3F-95-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کسر خدمت سربازی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران از امروز]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز مهلت تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی 94 از اوایل هفته آینده]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فرصت تکمیل ظرفیت 3 آزمون دانشگاه آزاد امشب پایان می یابد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نقص مدارک به متقاضیان بورس هیات علمی پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 94 اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همکاری پردیس فنی دانشگاه تهران با دانشگاه های فرانسه و آمریکا]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتقال پردیس بین الملل دانشگاه پزشکی در رامسر منتفی شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون‌ های بین‌المللی علوم پزشکی در ایران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%3F%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جذب 250 عضو هیات علمی در واحد علوم و تحقیقات]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-250-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از 12 مهر 94 / امکان انتخاب 20 کدرشته]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-12-%D9%85%D9%87%D8%B1-94-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-20-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مهمترین تغییرات آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اساتید جوان دانشگاهی مشمول جوایز بنیاد ملی نخبگان می شوند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تمدید فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا 15 مهر 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-15-%D9%85%D9%87%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امکان جابجایی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آزاد 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جزییات طرح جدید دانشگاه تهران برای بورسیه تحصیلات تکمیلی اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تکمیل ظرفیت آزمون ارشد پزشکی دهه اول مهر 94 اعلام می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فرصت ثبت‌نام دانشجویان بازمانده از تحصیل علوم پزشکی دانشگاه آزاد 94 تمدید شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه شماره 16 سنجش در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-16-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر رتبه‌های برتر دانشنامه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جزئیات الکترونیکی شدن دروس پیام نور در سال جدید تحصیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ طرح جدید دانشگاه تهران برای اعطای بورسیه دکتری خارج از کشور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کاهش پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در دانشگاه خوارزمی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امکان تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه پیام نور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[توقف پذیرش دانشجوی جدید پزشکی در واحد قشم دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[لغو شرط سنی آزمون دستیاری تا اطلاع ثانوی/ تعطیلی مرکز قشم دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94 اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتشار بیش از 12 هزار مقاله در ISI در شش ماهه اول 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-12-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-isi-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت‌نام 7 هزار نفر در دکتری پزشکی 94/ مهلت دو روزه برای جاماندگان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آموزش بی‌رویه دانشجوی دندانپزشکی به رقابت ناصحیح دندانپزشکان دامن می‌زند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%3F%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B2%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های تهران از 21 شهریور 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-21-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون دستیاری دندان پزشکی 94 اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اولین همایش پرستاری و مامایی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد پیام نور از 17 شهریور 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-17-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[طرح حامی (برای اولین بار در گروه آموزشی دکتر خلیلی)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تکمیل ظرفیت آزمون ارشد پزشکی 94 پایان شهریور اعلام می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد 94 دانشگاه تهران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بازهم افتخاری دیگر]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش برای پذیرفته‌شدگان استعدادهای درخشان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%3F%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[استانداردسازی آزمون های پزشکی / تأکید بر بومی گزینی رشته های پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%3F%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز اعلام نتایج ارشد و دکتری آزاد 94 از دوشنبه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون کارشناسی ارشد بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام زمان تکمیل ظرفیت کنکور ارشد 94 / امکان اعتراض تا 9 مهر]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7-9-%D9%85%D9%87%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه 15 سایت سنجش مبنی بر پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد استعداد درخشان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-15-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[جزئیات آماری کنکور کارشناسی ارشد 94 (وزارت علوم)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان‌بندی اعلام نتایج و زمان ثبت‌نام تمام مقاطع دانشگاه آزاد 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%3F%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون دستیاری 94 این هفته اعلام می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-94-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پذیرش 159 هزار نفر در کنکور ارشد علوم 94 / اعلام نتایج ساعت 8 امشب]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-159-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-8-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کاهش 15 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون کارشناسی ارشد (یهداشت) تا پایان هفته (1394/06/13) اعلام می شود.]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-13940613-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ضوابط ثبت‌نام از پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج نهایی کنکور ارشد 94 (وزارت علوم) ، دوشنبه 9 شهریور منتشر می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کاهش ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد با هدف کیفی‌سازی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%3F%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج آزمون ارشد در دهه اول و کارشناسی نیمه شهریور 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رد شایعات درباره نحوه ورود به دوره دستیاری/ تغییرات تخصص داروسازی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون های آیلتس شهریور 94 آغاز شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته پزشکی مبهم است]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پذیرفته‌شدگان آزمون فراگیر ارشد پیام نور بخوانند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%3F%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اعلام اسامی پذیرفته شدگان فراگیر ارشد 94 پیام نور]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تمدید انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آزمون های جامع علوم پزشکی الکترونیکی می شوند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون آیلتس دانشگاه آزاد آغاز شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کنکور کارشناسی ارشد 95 در اردیبهشت ماه برگزار می شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[زمان برگزاری تمام آزمون‌های سال 94 و 95 اعلام شد (ویژه وزارت علوم)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94-%D9%88-95-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[فرصت مجدد برای انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[دانشگاه تهران بررسی سوابق میهمانی دانشجویان را پولی کرد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ویژه وزارت علوم ]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش در دانشگاه خوارزمی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[امکان تحصیل رشته دوم در دانشگاه پیام نور برای دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه 1 نانوفناوری پزشکی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه 1 هماتولوژی آزمون ارشد بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل تحصیل]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه 1 و 3 تغذیه آزمون ارشد بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-1-%D9%88-3-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-1-%D9%88-2-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه 1 مامایی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[رتبه 1 و 2 ایمنی شناسی آزمون ارشد 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاوره انتخاب شهر محل رایگان توسط دپارتمان مشاوره]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص پاسخنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ارشد 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاوره رايگان انتخاب دانشگاه براي داوطلبان كارشناسي ارشد وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%3F%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%3F-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون کارشناسی ارشد بهداشت اعلام شد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون ارشد علوم پزشکی فردا اعلام می‌شود]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص کارنامه علمی اولیه و انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد سال 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[انتشار نتایج اولیه کنکور تا هفته اول مرداد/ نحوه انتخاب رشته مجازین دانشگاه آزاد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[همایش رایگان 11 تیرماه 94 ارشد وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلید نهایی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[بررسی نحوه پذیرش دانشجو در پردیس‌های خودگردان]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کاهش ظرفیت پذیرش ارشد دانشگاه تهران]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پوشش 100درصدی سوالات ایمنی شناسی کنکورارشد وزارت بهداشت 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-100%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کلید کنکور ارشد وزارت بهداشت اعلام شد. (اعلام مغایرت ها طی روزهای آینده در سایت موسسه)]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در روزه های پنجشنبه، جمعه و شنبه]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87  آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي در روزهاي پنج شنبه، جمعه و شنبه برگزار خواهد شد ]]> Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[73 درصد داوطلبان در آزمون ارشد پزشکی زن و 27 درصد مرد بوده اند]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/73-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88-27-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[کارت ورود به جلسه کنکور ارشد وزارت بهداشت از امروز 28 اردیبهشت قابل دریافت میباشد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-28-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[آغاز مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۴ از ساعت ۲۰ امشب دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ ۹۴]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%B9%DB%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%3F-%DB%B9%DB%B4 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[توزیع کارت آزمون ارشد آزاد از 3 خرداد]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[مشاوره انتخاب شهر و گرایش کنکور ارشد وازرت علوم توسط تیم مشاوره گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تغییر زمان کنکور ارشد بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%BA%3F%3F%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%3F%D9%84%3F-1394-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون ارشد فراگیر پیام‌نور در 4 اردیبهشت و توزیع کارت ورود به جلسه فراگیر ارشد پیام نور از اول اردیبهشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%3F%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[ایجاد مقطع ارشد رشته زیست فناوری در واحد علوم وتحقیقات]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[پذیرش رشته «مهندسی بیمارستان»،دلیل تجدید مهلت ثبت نام ارشد پزشکی]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%3F%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه همایشهای یک روزه ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت در بهار 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[تمدید مهلت ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-16-%D9%88-17-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای نکته و تست ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت از اسفند93 و فروردین 94]]> http://www.dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF93-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-94 Sun, 07 Mar 2021 06:48:18 +0330