دکتر سید محمد آرین اکبری

استاد ژنتیک

 
نام استاد درس مقطع رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای سوابق تدریس و مشاوره

کارشناسی ارشد آمار
دانشگاه تربیت مدرس
میثم اسلامی
 
آمار و ریاضی * مدیربت دپارتمان آمارپردازان پایتخت
* کسب رتبه اول دوره کارشناسی
* دبیر برتر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
* عضو استعدادهای درخشان‌ وزارت علوم
* مشاور طرح افکارسنجی ایران خودرو در سال 1393
* کارشناس مسئول فنی و اجرایی منطقه 6 تهران برای سرشماری سال 
چاپ شده:
کتاب IQB آمارزیستی بهمراه درسنامه جامع، ارشد و دکتری
کتاب IQB ریاضی برای علوم پزشکی بهمراه درسنامه جامع
کتاب آموزش جامع نرم افزار EasyFit
در دست چاپ:
روشهای نمونه‌گیری و آمارناپارامتری (انتشار آذر 95)
رگرسیون و طرح آزمایش‌ها (انتشار زمستان 95)
زیر نظر:
آمار زیستی برای رشته اپیدمیولوژی
آمار زیستی برای رشته ارزیابی سلامت
آمار زیستی برای رشته اقتصاد بهداشت
آمار زیستی برای رشته انفورماتیک پزشکی
* تدریس دروس آمارزیستی، آمارحیاتی، آمار ریاضی، روشهای آماری، نرم افزارهای آماری از جمله SPSS، آمار در مدیریت، آمار در علوم اجتماعی، ریاضی
* تدریس آمارفضایی زیر نظر رییس سابق انجمن آمار ایران پروفسور محسن محمدزاده در پژوهشکده آمار ایران از سال 1394 به صورت سالیانه
* مدرس و مشاور دروس آمارزیستی، روشهای آماری، آموزش نرم‌افزار SPSS ، ریاضی، آمار و سنجش و اندازه‌گیری و آمار ریاضی موسسه دکتر خلیلی از سال 1393
* مشاور و مدرس آمار و ریاضی جهاد علوم پزشکی تهران در سال 1392
* آنالیزور و مشاور آماری موسسه برنامه ریزی هوشمند سه گام دات کام از سال 1392