دکتر سوده نامجو
استاد هماتولوژی و بانک خون
 
نام استاد درس سوابق آموزشی رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
سوده نامجو هماتولوژی و
بانک خون
علوم آزمایشگاهی


دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه 220
هماتولوژی و بانک خون

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه 2
هماتولوژی و بانک خون

دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه 2
سوابق تدریس
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • دانشگاه علوم پزشکی قم
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران پزشکی
سوابق پژوهشی
  • بیش از 5 عنوان مقاله داخلی و خارجی
  • برگزار کننده کارگاههای هموویژیلانس ، کاربرد فرآورده های خونی ، هماتولوژی عملی
 
  کتاب IQB هماتولوژی
  کتاب بدخیمیهای خونی
  کتاب فاکتورهای مؤثر در خونسازی