دکتر میترا بهروزاقدم
استاد سلولی و مولکولی
 
نام استاد درس سوابق آموزشی کتب تالیفی و ترجمه ای
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
میترا بهروزاقدم سلولی و مولکولی زیست شناسی
گرایش سلولی و مولکولی
دانشگاه آزاد
واحد پزشکی
زیست شناسی
گرایش ژنتیک
دانشگاه آزاد
واحد علوم تحقیقات
دکتری تخصصی
ژنتیک مولکولی
دانشگاه آزاد
واحد علوم تحقیقات

 
 • منبع خودآموز کارشناسی ارشد سلولی ملکولی. مولف میترا بهروز اقدم 1390
 • کتاب جامع سلولی و مولکولی مولف میترا بهروز اقدم ( در حال چاپ)
 • بانک تست ایران (IQB) ژنتیک مولکولی ایران انتشارات دکتر خلیلی
رزومه

موضوع پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد:
 • استفاده از تکنیکTag man probe)  Real time PCR  ) جهت تشخیص زود هنگام تریزومی 21
 • محل کار :انستیتو پاستور
موضوع پایان نامه تحصیلی در مقطع دکترا:
بررسی تغییرات بیان ژنهای پروآپوپتوتیک ( ,BAX BAD, ) و آنتی آپوپتوتیک(BCL2 وBCLXL) در بافت کبد موش صحرایی نژاد ویستار به دنبال مصرف اکستازی(MDMA) و اثر حفاظتی داروی پنتوکسی فیلین بر روی آپوپتوز ناشی از آن
محل کار : مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
کارگاه های آموزشی:
 • کارگاه RT-PCRدر انستیتو پاستور ایران
 • گارگاه DGGEدر انستیتو پاستور ایران
 • گارگاه SSCPدر انستیتو پاستور ایران
 • گارگاه ARMS-PCRدر انستیتو پاستور ایران
 • Real Time PCR در انستیتو پاستور ایران
مهارتهای تکنیکی:
 • DNA and RNA extraction
 • cDNA synthesis
 • Gel electrophoresis
 • Real Time PCR(SYBER GREAN&Taq Man probe) PCR and
 • TUNEL
سوابق تدريس
 • یک ترم تدریس در دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

 • شش ترم تدریس در دانشگاه آزاد واحد پزشگی تهران دانشکده پیراپزشکی

 • پنج  ترم تدریس در دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران دانشکده علوم نوین

 • سه سال تدریس در گروه تالیفی و انتشاراتی دکتر خلیلی