استاد سارا شاهرضا
مدرس زبان
 
نام استاد درس سوابق آموزشی رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای
کارشناسی کارشناسی ارشد
سارا شاهرضا زبان دانشگاه UBC
University of British Columbia
ونکوور، کانادا

میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد
واحد تهران شمال
بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس دروس ریاضی، شیمی و زیست شناسی سال اول دانشگاه در Vancouver Community College، به مدت 2 سال.
 • تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه آریانپور به مدت 2 سال.
 • تدریس زبان انگلیسی ویژه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در آموزشگاه دکتر خلیلی از سال 1390 تاکنون.
 • رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، رشته بیوتکنولوژی پزشکی، سال 1390.
 • رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، رشته میکروبیولوژی، سال 1390.
 • رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، رشته بیوتکنولوژی پزشکی، سال 1390.
 • رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم، مجموعه 1206، سال 1390.
 • دارای مدرک صلاحیت تدریس (TTC) از آموزشگاه آریانپور.
 • دارای مدرک زبان انگلیسی از دانشگاه .University of British Columbia
 • مولف کتاب IQB زبان
 • ترجمه کتاب ابوالعباس
 • ترجمه کتاب تاپلی و ویلسون